Z BIULETYNU MNiSW (2)


Autor: Anna Kiczko | Opublikowano: 08.04.2015 | Kategoria: Biuletyn MNiSW


Prezentowane informacje pochodzą z Biuletynu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prenumerowanego jako newsletter przez "Życie Akademickie"

3 kwietnia

Pół roku rządu Ewy Kopacz - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podsumowało ostatnie prace

Ministerstwo wypracowało m.in. nowe zasady finansowania jednostek naukowych, trwają też prace nad nowymi zasadami oceny parametrycznej jednostek naukowych. W budżecie na rok 2015 wzrosły nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe, a pakiet europejskiego wsparcia badań i innowacyjności jest największy w historii. Zmieniły się cele i zasady działania Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Trwają prace nad umiędzynarodowieniem szkolnictwa wyższego, wdrażane są też zmiany prawa, które pozwalają na poprawianie jakości studiów i zwiększanie szans absolwentów na rynku pracy.

 

Nieprawdziwe informacje „Gazety Prawnej"

Po artykule z 2 kwietnia w „Dzienniku Gazecie Prawnej" rzecznik prasowy Ministerstwa wydał oświadczenie, w którym stwierdza, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie pracuje nad rozwiązaniem, które zakładałoby prywatyzację tych uczelni. „Popieramy natomiast konsolidację w sektorze uczelni publicznych. Tworzenie związków uczelni, które mogą prowadzić do konsolidacji, przynosi samym szkołom wyższym wiele korzyści. To przede wszystkim łączenie potencjałów badawczych i intelektualnych. Ale to też możliwość prowadzenia wspólnych inwestycji. Duże współpracujące ze sobą jednostki są też premiowane w konkursach europejskich w ramach Horyzontu 2020".

 

Polskie uczelnie coraz popularniejsze za granicą

Studenci zagraniczni coraz częściej wybierają polskie szkoły wyższe. W 2014 roku ich liczba wzrosła o ponad 10 tys. osób (do ponad 46 tys.). Tym samym współczynnik umiędzynarodowienia polskich uczelni wzrósł z 2,3 do 3,1% – podaje GUS. Umiędzynarodowienie uczelni i tym samym włączenie Polski do międzynarodowego obiegu naukowego jest jednym z priorytetów MNiSW. Resort umożliwia Polakom studia i badania naukowe za granicą (m.in. poprzez programy „Studia dla wybitnych" czy „Mobilność plus"), ale też ułatwia cudzoziemcom podjęcie nauki w Polsce (za sprawą „Polskiego Erasmusa dla Ukrainy" czy zmian w ustawie o języku polskim ułatwiających zdobywanie certyfikatów językowych).

 

Do zdobycia środki na pisanie wniosku – ruszyła druga edycja programu

Polskie jednostki naukowe, które ubiegają się o granty unijne, mają szansę otrzymać finansowe wsparcie. Na pokrycie kosztów przygotowania wniosku można zdobyć nawet 30 tys. zł. W 2015 roku nabór wniosków w ramach programu będzie miał charakter ciągły i potrwa do 31 grudnia.


Kolejny konkurs w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Innowacyjne badania humanistyczne i oryginalne badania interdyscyplinarne – takie projekty obejmie finansowanie w ramach konkursu „Rozwój". Wnioski można składać do 15 maja 2015 r. 1 kwietnia resort nauki ogłosił otwarcie kolejnego modułu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Minimalna wartość projektu to 100 tys. zł. 
23 marca zakończył się nabór wniosków w konkursach o finansowanie projektów badawczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – moduł „Tradycja".

 

Europejska Karta Naukowca. Jakie ma znaczenie w realizacji projektów Horyzontu 2020?

Na początku października 2015 r. Komisja Europejska organizuje spotkanie informacyjne dla przedstawicieli instytucji, które będą realizować projekty programu Horyzont 2020, poświęcone artykułowi 32 „Recruitment and working conditions for researchers" umowy grantowej, który zobowiązuje instytucje-beneficjentów do przestrzegania zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji naukowców, które dotyczą tworzenia odpowiednich warunków pracy i procesów rekrutacji naukowców. Pierwsza część spotkania będzie poświęcona przedstawieniu europejskiej strategii HR, natomiast podczas drugiej części zostaną omówione poszczególne etapy wdrażania zapisów Karty i Kodeksu oraz przykłady instytucji, które je wdrożyły i otrzymały europejskie logo „HR Excellence in Research" - lista instytucji mających certyfikat.

 

HORYZONT 2020. Krajowa Rada Koordynatorów Projektów Badawczych UE  zaprasza do udziału w XII Sympozjum KRAB 14 maja 2015

Tematyka Sympozjum obejmie m.in.: Informacje o osiągnięciach polskich zespołów badawczych w 7. Programie Ramowym UE oraz w programie HORYZONT 2020 oraz. Informacje o narzędziach wsparcia dla polskich zespołów badawczych startujących w konkursach Programu HORYZONT 2020 i dyskusja nad barierami Programu HORYZONT 2020 w Polsce. Rejestracja na stronie internetowej.

 

Fundusze Europejskie. Pierwsze konkursy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) – ponad półtora miliarda złotych na innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach

Największe w historii środki na wsparcie innowacyjnych przedsiębiorców i skrócony do 60 dni czas wydania decyzji. Tak wygląda „szybka ścieżka" - pierwszy konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach PO Inteligentny Rozwój. NCBR to pierwsza instytucja publiczna w Polsce, która wprowadziła rynkowy system wsparcia, skracając czas wydania decyzji do 60 dni od złożenia dokumentów. Celem jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R. Budżet konkursu to 1,6 mld złotych. Jego adresatami są przedsiębiorcy spełniający kryteria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej, o ile przedmiotem projektu będzie rozwiązanie, wpisujące się w tzw. Krajową inteligentną specjalizację. Przez większą część roku przedsiębiorca będzie mógł sam zdecydować, kiedy złożyć wniosek – ich nabór będzie prowadzony od 4 maja do 31 grudnia 2015 r.

 

Konkurs o finansowanie projektów badawczych w ramach programu „Rozwój Sportu Akademickiego”

Od 27 kwietnia do 18 maja można składać wnioski w konkursie o finansowanie projektów badawczych w ramach programu „Rozwój Sportu Akademickiego". Przed naukowcami prowadzącymi badania wspierające szkolenie i przygotowanie sportowców otwierają się nowe możliwości finansowania. Projekty realizowane w jego ramach znalazły już praktyczne zastosowanie. Niektóre już teraz służą naszym medalistom olimpijskim. Z funduszy programu utrzymywane są specjalistyczne laboratoria badające organizmy sportowców podczas wysiłku. Sprawdzany jest np. wpływ niedotlenienia na wydolność organizmu, co już zaowocowało sukcesami naszych zawodników.

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty badawcze obejmujące badania naukowe dotyczące rozwoju sportu akademickiego, zwłaszcza w olimpijskich dyscyplinach sportu, wynikające z potwierdzonych potrzeb podmiotów sportowych (klubów, stowarzyszeń, związków sportowych). 

Wniosek o finansowanie projektu badawczego wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Obsługa Strumieni Finansowania zwanym dalej „OSF”, dostępnym od dnia 27 kwietnia 2015 r. na stronie osf.opi.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2015 r. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Wiecej: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/konkurs-o-finansowanie-projektow-badawczych-w-ramach-programu-rozwoj-sportu-akademickiego.html

 

Sprostowanie błędów do wykazu czasopism naukowych

27 marca opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa o sprostowaniu błędów w załączniku do komunikatu Ministra w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.

 

Informacja dla rektorów uczelni w sprawie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2014

Departament Budżetu i Finansów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotował formularze sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2014 r. wraz z objaśnieniami do wykorzystania przy opracowywaniu sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2014 rok. Formularze mogą posłużyć jako podstawa do sporządzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2014 rok w systemie POL-on.

 

Zmiana w Zarządzie Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

20 marca 2015 r. Małgorzata Krasowska przestała pełnić funkcję Dyrektora Zarządzającego Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Rada Fundacji powołała na stanowisko p.o. dyrektora zarządzającego oraz członka zarządu Marię Aleksandrę Pawłowską, menadżera ds. PR, marketingu oraz kontaktów z absolwentami. W najbliższych tygodniach ogłoszony zostanie konkurs na stanowisko dyrektora zarządzającego.

 

1 mln euro dla laureata nagrody „Rozważniejsze stosowanie antybiotyków”

Komisja Europejska przeznaczyła 1 mln euro na zademonstrowanie szybkiego testu, dzięki któremu lekarze będą mogli przepisywać antybiotyki tylko wówczas, gdy będą potrzebne. W momencie składania wniosku test powinien być już gotowy do opracowania. Projekty można zgłaszać do 17 sierpnia 2016 r.

 

JPI HDHL: Intestinal Microbiomics, „Zdrowe odżywianie warunkiem zdrowego życia”

Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum JPI A Healthy Diet for a Healthy Life zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze Intestinal Microbiomics. Termin składania wniosków wstępnych upływa 28 kwietnia 2015 r., termin składania pełnych wniosków upływa 1 września 2015 r. 
Szczegółowe informacje o konkursie są na stronie NCN.

 

JPI HDHL – otwarcie naboru wniosków w międzynarodowym konkursie „Nutrition and Cognitive Function” (NutriCog)

Do 8 czerwca 2015 r. trwa nabór wniosków w międzynarodowym konkursie pn. NutriCog w ramach JPI HDHL (Joint Programming Initiative A Healthy Diet for a Healthy Life).

 

Zaproszenie do składania wniosków do programu z DAAD służącego wspieraniu kosztów wymiany osobowej przy realizacji projektów badawczych w latach 2016-2017

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zapraszają do podejmowania współpracy naukowej w ramach niniejszego programu.

 

Konsultacje. Projekt rozporządzenia w sprawie przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz o nadanie tytułu profesora

30 marca w BIP Ministerstwa przedstawiony został projekt rozporządzenia określającego sposób i tryb legalizacji dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz ich duplikatów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą. Wiadomo, że co roku zainteresowanych jest tym ok. 50 osób. Ministerstwo szacuje też, że rozporządzenie może być ważne dla beneficjentów programu „Diamentowy Grant", którzy mogą ubiegać się o nadanie stopnia doktora.

 

Ogłoszenia o pracy dla naukowców

W serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.

Konkursy na stanowiska na uczelniach

Pod adresem bazaogloszen.nauka.gov.pl jest obecnie ponad 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.

Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych

Pod adresem:

 www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych 

opublikowanych jest ok. 50 ogłoszeń.

 

Kalendarz ważnych wydarzeń i prac MNiSW w najbliższym tygodniu dostępny jest tutaj.

 


 


Ostatnia aktualizacja: 4 czerwca 2015 22:29:07