Konwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu


Autor: Anna Kiczko | Opublikowano: 25.05.2015 | Kategoria: Informacje


Konwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ma swój konwent. Został on powołany w celu wsparcia działalności uczelni w kilku najważniejszych obszarach: dydaktycznym, naukowym wraz z rozwojem kadry naukowej, a także w celu wsparcia inicjatyw gospodarczych, współpracy i doskonalenia relacji: uczelnia – biznes, rozwijania i tworzenia relacji miedzy uczelnią i otoczeniem.

Pierwsze posiedzenie Konwentu z udziałem rektora – prof. Juliusza Migasiewicza oraz prorektorów odbyło się 21 kwietnia. W pierwszej części posiedzenia JM Rektor przedstawił ośmiu członków Konwentu.

Są to:

Renata Mauer-Różańska – dwukrotna mistrzyni olimpijska w strzelectwie, przewodnicząca Komisji Sportu Rady Miejskiej Wrocławia;

Marian Dymalski – członek komitetu wykonawczego FISU – Światowej Federacji Sportu Akademickiego;

Józef Dziąsko – absolwent naszej Akademii od lat z nią związany, wspierający Stowarzyszenie Absolwentów Akademii, biznesmen.

Adam Józefowicz – prezes Ośrodka Profilaktyki i Rehabilitacji „Creator”;

Andrzej Kuchar – absolwent naszej Akademii, były trener kadry narodowej koszykówki, biznesmen;

Zbigniew Korzeniowski – doradca Prezydenta Wrocławia ds. sportu;

Tadeusz Luty – Doktor Honoris Causa naszej Akademii, doradca Prezydenta Wrocławia ds. współpracy z uczelniami wyższymi;

Tadeusz Szulc – Doktor Honoris Causa naszej Akademii, były Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego.

W dalszej części posiedzenia JM Rektor zaproponował wybór przewodniczącego Konwentu, a doradca rektora ds. organizacyjnych – prof. nadzw. dr hab. Ryszard Bartoszewicz omówił regulamin pracy Konwentu oraz zasady głosowania. Do pełnienia funkcji przewodniczącego Konwentu w wyniku głosowania tajnego powołany został Józef Dziąsko.

Następnie odbyła się dyskusja programowa, w czasie której wprowadzono uwagi do regulaminu Konwentu oraz ukierunkowano jego działania.

Posiedzenia Konwentu odbywają się raz na miesiąc, nie rzadziej niż dwa razy w kwartale i są zwoływane przez JM Rektora z jego inicjatywy lub na wniosek Przewodniczącego Konwentu. W posiedzeniach uczestniczy rektor lub upoważniony prorektor. Są one zwoływane przez pisemne zawiadomienia członków, przesyłane drogą elektroniczną z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem terminu posiedzenia, zawierające jego porządek oraz informacje o miejscu. Posiedzenie Konwentu prowadzi jego Przewodniczący lub przez niego wskazany inny członek. Konwent może powoływać komisje robocze. Skład komisji proponuje Przewodniczący Konwentu. W miarę potrzeb do składu komisji mogą być włączane osoby spoza grona członków Konwentu. Komisje są ciałami pomocniczymi Konwentu i służą do szczegółowego rozpatrywania prowadzonych spraw. Decyzje Konwentu zapadają w drodze jawnego głosowania zwykłą większością, przy obecności co najmniej połowy składu. Na wniosek Przewodniczącego Konwent może podjąć decyzję o przeprowadzenie w szczególnych przypadkach głosowania tajnego. Posiedzenia Konwentu są protokołowane, a obsługę administracyjno-organizacyjną Konwentu sprawuje pracownik Biura Rektora.

 

 


Ostatnia aktualizacja: 9 czerwca 2015 02:08:59