XXI Tatrzańskie Sympozjum Naukowe 


Autor: Anna Kiczko | Opublikowano: 06.06.2015 | Kategoria: Konferencje


XXI Tatrzańskie Sympozjum Naukowe 

Po raz kolejny Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu organizuje Tatrzańskie Sympozjum Naukowe „Edukacja jutra”, które integruje najwybitniejszych przedstawicieli polskiej nauki z różnych dziedzin, a w szczególności nauk pedagogicznych. Główną jego ideą jest poszerzanie wiedzy z zakresu współczesnej i przyszłej edukacji, nie tylko w Polsce, Unii Europejskiej, ale też na świecie, w kontekście ciągłej zmiany społeczeństwa. 

 

Kolejne, 21. spotkanie odbędzie się w dniach 22-24 czerwca 2015 roku w Zakopanem. Zaprezentowane w trakcie Sympozjum prace zostaną opublikowane w recenzowanej monografii, wydanej przez Oficynę Naukową Humanitas w Sosnowcu, punktowanej zgodnie z zasadami MNiSW.

Współorganizatorami konferencji są Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Opolski oraz Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Patronat naukowy nad sympozjum objął Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest prof. dr hab. Kazimierz Denek, doktor honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Wśród członków Komitetu znajdują się przedstawiciele naszej Akademii – jej rektor prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz, dr h. c. Państwowego Uniwersytetu Kultury Fizycznej we Lwowie, oraz dr hab. Piotr Oleśniewicz – kierownik Katedry Turystyki AWF we Wrocławiu.

Patronat medialny sprawuje „Życie Akademickie” - pismo AWF we Wrocławiu.

Tematyka tegorocznych obrad i dyskusji dotyczyć będzie wymienionych niżej tematów oraz innych wybranych przez uczestników Sympozjum zagadnień, ważnych z punktu widzenia edukacji i nauk o niej.

Tematyka:

 1. Metodologiczne problemy badań edukacyjnych.

 2. Polityka edukacyjna i uwarunkowania edukacji.

 3. Aksjologiczne i teleologiczne problemy edukacji jutra. Potrzeba aksjologii na studiach pedagogicznych.

 4. Jakość kształcenia i niepowodzenia szkolne. Podstawa programowa a wymagania edukacji jutra. Ewaluacja postępów w nauce uczniów i studentów.

 5. Wychowanie przedszkolne, wczesnoszkolne i szkolne w perspektywie jutra.

 6. Edukacja spersonalizowana. Szkoły rodzinne. Liderzy edukacji szkolnej. Autorytet w edukacji.

 7. Różnorodność w aspekcie płci, wieku, rasy, wyznania, pochodzenia, wyzwaniem dla edukacji jutra. Zagrożenia wychowawcze wyzwaniem dla szkoły jutra.

 8. Czas jako wartość oraz jego organizacja i spędzanie. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w edukacji jutra.

 9. Rola dydaktyki ogólnej w edukacji i naukach o niej.

 10. Edukacja a nowe technologie i formy kształcenia: e-learning, uczenie się przez całe życie. Innowacje w edukacji.

 11. Kapitał ludzki a edukacja jutra. Aktualne i perspektywiczne problemy edukacji prozawodowej i zawodowej.

 12. Emigracja zarobkowa młodych Polaków i jej skutki.

 13. Istota uniwersytetu, jego tożsamość, etos, misja i dziedzictwo. Uczelnie niepubliczne w poszukiwaniu tożsamości.

 14. Podstawy prawne szkolnictwa wyższego.

 15. Efekty kształcenia, krajowe ramy kwalifikacji i problematyka parametryzacji w szkolnictwie wyższym.

 16. Oświata dorosłych. Kształcenie ustawiczne. Uniwersytet trzeciego wieku.

 17. Humanizm i jego przemiany. Edukacja jutra w kontekście Unii Europejskiej.

 18. Edukacja otwarta. Tradycja i nowoczesność w edukacji i naukach o niej.

 19. Pamięć, ojczyzna, patriotyzm, tożsamość i dziedzictwo narodowe w edukacji jutra.
  Rola harcerstwa w wychowaniu młodzieży.

 20. Współczesna rodzina w perspektywie wyzwań i zagrożeń. Edukacja prorodzinna.

 21. Nauka, wiedza i wiara w kontekście edukacji jutra.

 22. Kultura fizyczna (wychowanie fizyczne, sport, krajoznawstwo, turystyka, rekreacja)
  i wychowanie zdrowotne w edukacji jutra

 23. Integralną częścią Tatrzańskich Sympozjów (wcześniej Seminariów) Naukowych jest organizacja tzw. Dnia Tatrzańskiego, w którym naukowcy biorą udział w wysokogórskich wycieczkach, podczas których organizowane są szkolenia o tematyce górskiej.

 

Program

Komitet Naukowy

Szczegółowe informacje: www.humanitas.edu.pl/tsn

 

 


Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca 2015 23:34:31