Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2014/2015


Autor: Anna Kiczko | Opublikowano: 03.10.2014 | Kategoria: Inauguracja nowego roku akademickiego


Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2014/2015

W piątek, 26 września, tradycyjnie – w Auli Leopoldinie Uniwersytetu Wrocławskiego – społeczność Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zainaugurowała kolejny 69. rok akademicki. Uroczystą inaugurację uświetniła ceremonia nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Claude`owi Louisowi Gallienowi. Rektor – prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz otwierając uroczystość, powitał doktora honoris causa – prof. Claude`a Louisa Galliena, oraz recenzentów jego dorobku: prof. Jerzego Smorawińskiego, prof. Marka Rockiego, prof. Marka Mędrasia. Słowa powitania JM Rektor skierował również do wszystkich studentów i absolwentów, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji naszej Uczelni, a także do przedstawicieli mediów.

- Dziś nie mogę, niestety, powitać tych, którzy w ostatnim roku akademickim odeszli od nas na zawsze – z żalem oznajmił rektor J. Migasiewicz. - Należą do nich najbardziej dla nas zasłużeni: prof. Bolesław Buła – były rektor, prof. Krystyna Nazar – doktor honoris causa naszej Akademii, dr Bożena Sekita – była prodziekan Wydziału Wychowania Fizycznego. Na wyjątkowo długiej w tym roku liście znaleźli się także: Adam Rainczak, Zygmunt Fryta, Władysława Bundz, Jerzy Fidziński, Mirosław Sapich, Wacław Kornatowski, Ligia Srokowska oraz Andrzej Werner. Odeszły od nas na zawsze również osoby spoza Akademii, ale zawsze silnie z nią związane: profesorowie Zofia Żukowska, Arturo Hotz, Roman Marciniak, oraz nieodżałowany, tragicznie zmarły Włodzimierz Szomański – założyciel zespołu Spirituals Singers Band.
W tym miejscu JM Rektor poprosił wszystkich o powstanie i o uczczenie pamięci zmarłych chwilą ciszy. W dalszym ciągu swojego wystąpienia rektor J. Migasiewicz przywitał
przedstawicieli urzędów:
Ewę Mańkowską – Wicewojewodę Dolnośląskiego,
Rafała Dudkiewicza – Prezydenta Wrocławia,
Radosława Mołonia i Jerzego Michalaka – Wicemarszałków Województwa Dolnośląskiego,
Barbarę Zdrojewską – Przewodniczącą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,
Wojciecha Ołdyńskiego – Komendanta Wojewódzkiego Policji,
Jacka Kaczmarka – Komendanta Miejskiego Policji,
Jerzego Łabowskiego – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
Karola Przywarę – Pełnomocnika Marszałka ds. Młodzieży oraz Środowisk Akademickich,
Wojciecha Bilińskiego – Dyrektora Wydziału Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
Marcina Przychodnego – Dyrektora Wydziału Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
Zbigniewa Korzeniowskiego – Doradcę Prezydenta Miasta ds. Sportu,
prof. Alicję Chybicką – Senatora RP;
przedstawicieli dyplomacji:
Jana Chorostkowskiego – Konsula Honorowego Republiki Bułgarii,
Macieja Kaczmarskiego – Konsula Honorowego Republiki Słowackiej,
Grzegorza Dzika – Konsula Honorowego Ukrainy;
przedstawicieli władz rektorskich Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce:
prof. Jerzego Smorawińskiego – rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, prof. Andrzeja Klimka – rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie,
prof. Adama Zająca – rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach,
prof. Andrzeja Mastalerza – rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie,
prof. Włodzimierza Moskę – rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku;
rektorów i prorektorów uczelni Wrocławia, Opola i Zielonej Góry:
prof. Marka Bojarskiego – rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
prof. Romana Kołacza – rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
prof. Krystiana Kiełba – rektora Akademii Muzycznej we Wrocławiu,
prof. Piotra Kielana – rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu,
płk prof. Mariusza Wiatra – rektora komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu,
ks. prof. Włodzimierza Wołyńca – rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu,
prof. Andrzeja Kasprzaka – prorektora ds. nauczania Politechniki Wrocławskiej,
prof. Edmunda Cibisa – prorektora ds. dydaktyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
prof. Zygmunta Grzebieniaka – prorektora ds. nauki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
prof. Janusza Pospolitę – prorektora ds. nauki Politechniki Opolskiej;
rektorów i prorektorów innych uczelni Dolnego Śląska:
prof. Tomasza Winnickiego – prorektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze,
dr. Andrzeja Wnuka z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy;
byłych rektorów AWF we Wrocławiu:
prof. Tadeusza Bobera, prof. Tadeusza Koszczyca, prof. Krzysztofa Sobiecha;
doktorów honoris causa AWF we Wrocławiu:
prof. Tadeusza Lutego z Politechniki Wrocławskiej,
prof. Andrzeja Wita z AWF w Warszawie,
prof. Krzysztofa Klukowskiego z Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie,
prof. Tadeusza Szulca z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;
przedstawicieli sportu, medycyny, mediów:
Mariana Dymalskiego – członka Komitetu Wykonawczego Światowej Federacji Sportu Akademickiego (FISU),
Adama Roczka – prezydenta Europejskiej Federacji Sportu Studenckiego (EUSA),
Andrzeja Szewińskiego – wiceprezesa Zarządu Głównego AZS,
Adama Józefowicza – dyrektora ośrodka rehabilitacyjnego „Creator”
Andrzeja Szumskiego – redaktora naczelnego „Słowa Sportowego”.
 
Po przywitaniu znamienitych gości JM Rektor wygłosił przemówienie inauguracyjne.

- Otwieram uroczyste posiedzenie Senatu, inaugurujące rok akademicki 2014/2015 w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 

Wysoki Senacie! Szanowni Goście!
Drodzy Pracownicy, Studenci i Absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu!
Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność spotkać się na kolejnej, już 69. inauguracji roku akademickiego w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Akademicki charakter tej uroczystości podkreśla wyjątkowe miejsce jej odbywania – Aula Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego, w którym umocowane są korzenie naszej Almae Matris.
Miniony rok akademicki, należał do kolejnych okresów funkcjonowania Szkoły w trudnej zewnętrznej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Mimo oznak powoli ustępującego kryzysu ekonomicznego nadal główny wysiłek władz rektorskich, dziekańskich i administracyjnych skierowany był na stabilizację budżetu Uczelni. Dzisiaj, mimo iż do końca roku finansowego mamy jeszcze kwartał, możemy z optymizmem oczekiwać końcowego bilansu. Jednocześnie należy stwierdzić, że był to kolejny rok akademicki, w którym odnosiliśmy różne sukcesy i umacnialiśmy pozycję naszej Akademii na krajowym rynku edukacyjnym.
Nie tylko trudna sytuacja finansowa determinowała specyfikę naszych działań. W ostatnim roku kontynuowaliśmy jeszcze realizację różnych zadań wynikających ze zmian wprowadzonych reformą prawa o szkolnictwie wyższym w 2011 roku, a jego koniec przyniósł kolejną nowelizację ustawy. Przed rokiem mówiłem w tym miejscu, iż „nie uwarunkowania ekonomiczne są głównym problemem środowisk akademickich, lecz niestabilność i nieprzewidywalność regulacji prawnych”. Dzisiaj mamy tego potwierdzenie w postaci zmian ustawy z 11 lipca br., prowadzących do tego, że podstawową funkcją władz poszczególnych uczelni jest w praktyce ustawiczne dostosowywanie się do nieustannie zmieniających się przepisów prawnych. Nawiasem mówiąc, konsekwencją mnogości tych zmian są bardzo częste wewnętrzne sprzeczności ustawy generujące ogromne trudności w kierowaniu uczelniami.  Aktualnie całe środowisko akademickie w kraju z niepokojem oczekuje konsekwencji zmian rządu, jakie mogą nas dotknąć. Dotyczy to zwłaszcza sygnalizowanej zmiany sposobu naliczania dotacji budżetowej dla uczelni państwowych, a także sfinalizowania trzyletniego cyklu podwyżek płac w uczelniach. Miejmy jednak nadzieję, że troska rządu o rozwój naszego kraju i o jego pozycję międzynarodową spowoduje rozsądne i zabezpieczające funkcjonowanie szkolnictwa wyższego decyzje.
Mijający rok akademicki obfitował w wiele ważnych dla nas zdarzeń. Przypomnę jedynie najważniejsze.
Szczególnie istotną, także dla kolejnych lat naszego funkcjonowania, była ocena parametryczna jednostek naukowych. W jej wyniku wszystkie wydziały naszej Uczelni otrzymały kategorię B, pozwalającą na otrzymywanie ministerialnych środków finansowych na podtrzymanie potencjału badawczego. Bardzo cieszymy się z takiej oceny, tym bardziej, że dokonywała się ona tuż po kosztownym dla Wydziału Wychowania Fizycznego wyodrębnieniu się nowego Wydziału Nauk o Sporcie. Z faktem tym związany jest również dobry rozwój naukowy naszych nauczycieli akademickich, o czym świadczy wiele awansów naukowych oraz wysoka ocena parametryczna ich publikacji.
Do najważniejszych zdarzeń dydaktycznych ostatniego roku zaliczyć należy z pewnością ciągłe doskonalenie poziomu studiów, skutkujące ogromnym zainteresowaniem naszą Akademią wśród maturzystów i absolwentów studiów licencjackich. Tegoroczna rekrutacja przyniosła rekordową liczbę kandydatów na studia. Niestety, kolejna nowelizacja ustawowego zapisu o możliwości zwiększania liczby przyjętych na studia spowodowała, że ich liczba wynosząca 1420 osób musiała być niższa niż w roku poprzednim. Z pewnością nikomu nie wychodzi to na dobre, że potencjał wyróżniającej się uczelni wychowania fizycznego nie jest w pełni wykorzystywany z powodu sztucznych ograniczeń administracyjnych. 
Uzasadnienie ministerialnych decyzji w tej sprawie można uznać– najdelikatniej mówiąc – za wysoce dyskusyjne. Niezrażeni jednak tym faktem, nieustannie pracujemy nad poszerzaniem naszej oferty edukacyjnej.

Szanowni Państwo!
Określając przed chwilą naszą Szkołę jako wyróżniającą się uczelnię wychowania fizycznego, byłem do tego upoważniony wynikami w 15. jubileuszowej edycji Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2014”  przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, w którym oceniono 195 polskich uczelni. I choć jak zawsze mówię, nie należy takich rankingów przeceniać, to jednak ciągłość naszych sukcesów ma swoją wymowę tym bardziej, że w tym roku również kolejny raz zostaliśmy laureatem Ogólnopolskiego Programu  Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, zdobywając jednocześnie najwyższy certyfikat „Primus” za uzyskanie największej liczby punktów rankingowych wśród wszystkich szkół wyższych certyfikowanych w tym programie.
Przywołane przeze mnie, wcześniej dokonujące się ciągłe zmiany ustawowe i ekonomiczne, były podstawą bardzo intensywnych prac władz rektorskich i dziekańskich. W ostatnim roku akademickim kontynuowane były działania uracjonalniające zatrudnienie nauczycieli akademickich. W kontekście zdynamizowania i skrócenia procedur habilitacyjnych jednym z głównych ich elementów było ustabilizowanie struktury etatowej poszczególnych jednostek organizacyjnych Szkoły. W ślad za tym uaktualniono również politykę naukowo-kadrową. W konsekwencji nastąpiło kolejne naturalne zmniejszenie liczy nauczycieli akademickich, ale i również pracowników administracyjno-technicznych. Działania te oraz kontynuacja rządowego programu stopniowego podnoszenia wynagrodzeń zasadniczych w uczelniach wyższych pozwoliły na kolejne zwiększenia uposażeń, tym razem, w odróżnieniu do roku 2013, w dużej części dokonano tego na stałe. Jeżeli zmiany w rządzie nie zahamują realizacji programu, działanie to będziemy mogli powtórzyć w roku 2015.  
Bardzo istotnym zdarzeniem w upływającym roku było zapowiadane przeze mnie podczas poprzedniej inauguracji wprowadzenie w drodze uchwały Senatu działań finansowych mobilizujących nauczycieli ze stopniem naukowym doktora habilitowanego do podejmowania starań o wypełnienie wymogów awansowych do tytułu profesora nauk o kulturze fizycznej. W grudniu 2013 roku roku pierwszych sześciu kandydatów na profesorów mogło skorzystać z tej możliwości. Mam głębokie przekonanie, że decyzje te w połączeniu z korzystnymi zmianami ustawowymi, dotyczącymi ubiegania się o tytuł profesora, już wkrótce zaowocują nominacjami profesorskimi naszych pracowników. Wspomniana uchwała Senatu w tej sprawie będzie realizowana również w inaugurowanym roku akademickim.

Drodzy Państwo!
Kończący się rok akademicki poza zdarzeniami szczególnymi był czasem wypełniania codziennych statutowych powinności. Nasi pracownicy na bieżąco realizowali swoje codzienne obowiązki i odnotowywali w nich częste sukcesy. 
W działalności naukowej, poza wynikami parametryzacji, za znaczące należy odnotować 14 realizowanych projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centra oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki, a także badania statutowe prowadzone w ponad 70 tematach. Efektem tych prac w ostatnim roku rozliczeniowym było ponad 290 publikacji z łączną punktacją MNiSW wynoszącą 2636 punktów. Opublikowano 63 prace w czasopismach naukowych z Listy Thompsona, a łączna wartość ich wskaźnika impact factor osiągnęła  97,5 pkt. 
W zakresie promocji kadr przeprowadzono 23 przewody doktorskie, 4 przewody habilitacyjne oraz 6 postępowań habilitacyjnych. 
Istotnym elementem wspierającym działalność naukową w Akademii są studia doktoranckie prowadzone na Wydziałach  Fizjoterapii oraz Wychowania Fizycznego. W ostatnim roku studiowało na nich łącznie 152 doktorantów, a w inaugurowanym roku rozpocznie studia 35 osób.
Na terenie Uczelni zostało również zorganizowanych wiele konferencji naukowych o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym.  Nasi pracownicy prezentowali na nich wyniki swoich badań, a ich publikacja możliwa była między innymi w czterech periodykach naukowych prowadzonych przez Uczelnię. 
W tym roku funkcjonowało w naszej Uczelni 6 certyfikowanych katedralnych pracowni naukowo-badawczych oraz nowo powstała na Wydziale Nauk o Sporcie Wydziałowa Pracownia Badań w Sporcie. Stanowi ona pierwszy element Centralnego Laboratorium Naukowo-Badawczego, którego powstanie planowane jest na zakończenie bieżącej kadencji.
Całość działalności naukowo-badawczej naszej Akademii uzupełnia stale rozwijająca się współpraca międzynarodowa. W ostatnim roku kontynuowane były między innymi wspólne badania międzywydziałowego zespołu badawczego oraz naukowców z Uniwersytetu Teksańskiego w San Antonio w Stanach Zjednoczonych oraz współpraca z Lwowskim Uniwersytetem Kultury Fizycznej. 

Szanowni Państwo!
Jak już wspomniałem, kończący się rok był dla Akademii pomyślnym także w obszarze dydaktyki. Prowadziliśmy kształcenie studentów na 6 kierunkach i nadal dążymy do poszerzania oferty edukacyjnej w zakresie dodatkowych specjalności realizowanych na studiach drugiego stopnia. Planujemy również utworzenie kolejnych kierunków studiów. Systematycznie również unowocześniamy system administracyjny studiów. Kończący się rok utwierdził nas w przekonaniu, że pełna elektronizacja dokumentowania przebiegu studiów uznana może być za zakończoną z sukcesem. I mimo że zdarzają się czasami pewne usterki, została ona dobrze przyjęta przez studentów, nauczycieli i służby dziekanatowe.  
Łącznie  w ostatnim roku akademickim w różnych formach studiów, kursów i studiów podyplomowych kształciło się w naszej Uczelni blisko cztery i pół tysiąca osób. Studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie ukończyło ponad 1000 absolwentów. 
Stale dużą popularnością cieszą się zajęcia prowadzone dla studentów-seniorów w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, działającym w naszej Szkole od czterech lat. 

Osiągnięcie powodzenia w realizacji statutowych zadań naszej Akademii byłoby bardzo trudne bez właściwego zaangażowania służb administracyjno-technicznych. Podkreślam to corocznie w swoich wystąpieniach inauguracyjnych, ale nie jest to kurtuazja, lecz bezsprzeczny fakt. Państwa kompetencje i ofiarność pozwalają nam zajmować eksponowane miejsce w polskim systemie edukacyjnym. W imieniu własnym, władz Uczelni oraz wszystkich nauczycieli i studentów dziękuję Państwu za to serdecznie. I jak zwykle proszę o jeszcze więcej w nadchodzącym roku akademickim. Dziękuję serdecznie za bardzo dobrą współpracę Zakładowej Organizacji Związków Zawodowych „Solidarność”. Dziękuję jej członkom i kierownictwu za ogromne wsparcie w działaniach restrukturyzujących naszą Szkołę w trudnym okresie legislacyjnym i ekonomicznym. 
Kontynuując podziękowania, kolejne kieruję do członków kolegiów: rektorskiego i dziekańskich, senatu i rad wydziałów, a także wszystkich nauczycieli akademickich. To Państwa wspólny trud prowadzi naszą Alma Matrem do elit polskich uczelni wyższych. Mają w tym swój udział również nasi wspaniali studenci i doktoranci oraz ich samorządowi przedstawiciele w organach kolegialnych Akademii. Wszystkim im za to dziękuję! 

Drodzy Państwo, 
ważnym obszarem funkcjonowania naszej Akademii są kontakty ze sportem. Stąd też corocznie w wystąpieniu inauguracyjnym rektora powinny być zawarte najważniejsze informacje z nim związane. W mijającym roku nasi studenci-sportowcy wielokrotnie odnosili zwycięstwa,  zdobywali tytuły i medale, bili rekordy. Sukcesów tych było bardzo dużo, ale w tym miejscu przypomnę autorów tylko najważniejszych z nich. Należą do nich:
1. Róża Gumienna, która zajęła 1. miejsce na mistrzostwach świata w kick-boxingu low-kick  oraz 1. miejsce na pucharze świata w kick-boxingu K1;
2. Małgorzata Dymus – zawodowa mistrzyni świata w kick-boxingu K1 oraz brązowa medalistka pucharu świata low kick; 
3. Rafał Omelko, Łukasz Krawczuk oraz Jakub Krzewina – brązowi medaliści w biegu sztafetowym 4x400 m podczas mistrzostw Europy w lekkoatletyce; 
4. Blanka Błach – srebrna medalistka młodzieżowych mistrzostw Europy w szermierce;
5. Bartłomiej Hes i Łukasz Tomaszewski – srebrni medaliści mistrzostw Europy seniorów w skokach na trampolinie w konkurencji skoków synchronicznych;
6. Amelia Katerla, Dominika Nowicka oraz  Paulina Okaj – nasze brązowe medalistki z halowych mistrzostw Europy w hokeju na trawie; 
7. Łukasz Zabiegała – brązowy medalista w kumite indywidualnym i srebrny medalista w kumite drużynowym na mistrzostwach świata w karate Fudokan; 
8. Ewelina Zając – dwukrotna złota oraz srebrna medalistka mistrzostw świata w taekwondo ITF;

Warto również wymienić sukcesy naszych trenerów, a zwłaszcza mgr. Andrzeja Kijowskiego, którego podopieczni zdobyli pięć medali, a w tym cztery złote, w właśnie zakończonych mistrzostwach świata w strzelectwie sportowym. W tej dyscyplinie sportu pracownicy i studenci naszej Uczelni od wielu lat systematycznie odnoszą sukcesy międzynarodowe, a nasza współpraca z Polskim Związkiem Strzelectwa Sportowego w zakresie kształcenia trenerów i instruktorów może być uznana za wzorcową. Chcemy za to podziękować władzom związku, wyróżniając podczas zbliżającego się Święta Uczelni jego prezesa Medalem Zasłużonego dla naszej Akademii.
Sukcesy w sporcie to nie tylko rekordy, mistrzostwa i medale. To również sukcesy organizacyjne. Ostatni rok bogaty był w wiele wydarzeń sportowych, odbywających się na naszych obiektach. Najważniejsze z nich to łuczniczy Puchar Świata, treningi reprezentacji siatkarskich, uczestniczących we wrocławskiej części mistrzostw świata w siatkówce, międzynarodowy zlot szkoleniowy zawodników i trenerów aikido oraz mistrzostwa Polski w karate. Jak co roku organizowaliśmy również wiele imprez masowych: „Przewietrz się na Olimpijskim”, „Onkoigrzyska”, „Maraton Wrocław” czy też cieszące się ogromnym zainteresowaniem Dolnośląskie Święto Sportu. To tylko najważniejsze z nich. 
W organizację wszystkich tych wydarzeń była zaangażowana szeroka rzesza naszych studentów, nauczycieli i pracowników administracji, a kluczową rolę zawsze odgrywał nasz klub sportowy – AZS AWF Wrocław, za co jego władzom, pracownikom i zrzeszonym w nim członkom bardzo serdecznie dziękuję.

Wysoka aktywność i sukcesy naszych studentów są związane nie tylko ze sportem. Mają oni również znaczne osiągnięcia na polu edukacyjnym, naukowym i kulturalno-artystycznym. Jak co roku, najlepsi z nich uzyskują nagrody i stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zdobywają laury i wyróżnienia na konferencjach Studenckich Towarzystw Naukowych czy konkursach prac dyplomowych, takich jak coroczna „Wrocławska Magnolia”. Najbardziej utalentowani muzycznie i tanecznie zasilają szeregi naszego Zespołu Pieśni i Tańca „Kalina”, z którym odbywają podróże po całym świecie, popularyzując kulturę naszego kraju na licznych koncertach i festiwalach folklorystycznych. 
Już od dawna nasza Akademia utrzymuje bardzo dobrą współpracę ze środowiskiem zewnętrznym.  Władze Wrocławia i całego Dolnego Śląska są nam przychylne i wielokrotnie dawały temu wyraz pomagając nam w bieżącym funkcjonowaniu oraz w rozwiązywaniu naszych problemów. Bardzo serdecznie im za to dziękuję i deklaruję wolę stałej współpracy dla dobra nas wszystkich. 
Corocznie w tym miejscu podkreślam udział naszej Uczelni w pracach Konferencji Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola i Zielonej Góry. Już za parę dni odbędzie się druga po długiej przerwie Środowiskowa Inauguracja Roku Akademickiego we Wrocławiu. Zeszłoroczny powrót do niej po wielu latach przerwy jest znaczącym przykładem postępującej integracji naszego środowiska.  Za tę integrację i wspólne działania gorąco dziękuję Magnificencjom Rektorom! 

Drodzy Państwo!
Wchodzimy w 69. rok istnienia naszej Akademii, zbliżając się do jubileuszu jej 70-lecia. Przed tygodniem świętowaliśmy 50-lecie istnienia integralnej części Szkoły, jaką jest Ośrodek Dydaktyczno-Sportowy w Olejnicy. Ale już od jutra powinniśmy od świętowania przejść do ciężkiej pracy. Rozpoczynamy bowiem kolejny rok akademicki, który będzie pełen zmagań z trudnościami naszej codzienności, dlatego proszę Państwa, abyśmy jak co roku poświęcili nasze siły i kompetencje dla dalszego rozwoju i dla dobra nas i naszej Słonecznej Almae Matre – Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Niech kolejny rok naszego funkcjonowania będzie pełny trudu i pracy, ale również niech obfituje, jak lata ubiegłe, w wiele sukcesów! 

Rok akademicki 2014/2015 uważam za otwarty!

Quod bonum felix faustum fortunatumque sit!


Uroczysty akt immatrykulacji
Przystąpili do niego reprezentanci I roku studiów z Wydziału Wychowania Fizycznego, Wydziału Fizjoterapii i Wydziału Nauk o Sporcie: Maja Grobelna – absolwentka XIII LO we Wrocławiu, Justyna Krawczyk – absolwentka II LO w Kaliszu, Małgorzata Linkiewicz– a bsolwentka studiów I stopnia AWF we Wrocławiu, Joanna Wrona – absolwentka VIII LO we Wrocławiu, Jakub Drulis – absolwent VII LO we Wrocławiu, Andrzej Kuch – absolwent studiów I stopnia  AWF we Wrocławiu, Gustaw Sadowski – absolwent I LO we Wrocławiu, którzy złożyli uroczystą przysięgę: Wstępując do wspólnoty akademickiej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ślubuję uroczyście zdobywać wiedzę i umiejętności, postępować zgodnie z prawem, tradycją i obyczajami akademickimi, dbać o dobre imię Akademii i godność studenta. Ślubowanie poprowadziła dr hab. A. Skrzek – prorektor ds. nauczania, a rektor – prof. J. Migasiewicz pasował ich berłem rektorskim na studentów.

Uroczysty akt immatrykulacji - ślubowanie

Następnie z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego mowę okolicznościową wygłosiła przewodnicząca samorządu studenckiego – Aleksandra Szyrwiel.

 

Odznaczenia i medale
W imieniu Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej Wicewojewoda Dolnośląski – Ewa Mańkowska odznaczyła Złotym Krzyżem Zasługi dr. Henryka Nawarę oraz Brązowym Krzyżem     Zasługi dr hab. Małgorzatę Mraz, prof. AWF we Wrocławiu, oraz dr. Mieczysława Lewandowskiego. 
Medal „Zasłużony dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” z rąk JM Rektora otrzymał Rafał Dutkiewicz – prezydent Wrocławia.

 

Dyplomy ukończenia studiów
W ubiegłym roku akademickim 2013/2014 studia w naszej Akademii ukończyło 1058 studentów, w tym na Wydziale Wychowania Fizycznego 603 osoby, na Wydziale Fizjoterapii 333 i na Wydziale Nauk o Sporcie – 122 osoby. Ich reprezentanci – magistrowie: Katarzyna Hyjek, Aleksandra Leśko, Kamil Michalik, Krystian Rubajczyk, Anna Sobera, Natalia Uścinowicz, Paweł Zostawa, odebrali dyplomy ukończenia studiów, a wręczyli je dziekani: Wydziału Wychowania Fizycznego – prof. dr hab. Krystyna Zatoń, Wydziału Fizjoterapii – dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. AWF, Wydziału Nauk o Sporcie – dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. AWF. 
„Najlepszy Dyplom Roku” oraz nagrody pieniężne w wysokości 5.000 zł, ufundowane przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, otrzymali: Klaudia Kubacka, Paweł Andrzej Nowicki, Elżbieta Piątek. Nagrody wręczył im Radosław Mołoń – Wicemarszałek Województwa  Dolnośląskiego.  

Promocja doktorów
W dalszej części uroczystości przystąpiono do promocji ośmiu reprezentantów z grupy 23.  doktorów, którzy uzyskali ten stopień naukowy w roku akademickim 2013/2014. Promocja  pozostałych 15. osób odbędzie się w czasie obchodów Święta Uczelni w dniu 24 października. Doktorzy: Paweł Chmura, Dariusz Harmaciński, Rafał Kubacki, Anna Mickiewicz, Agnieszka Ptak, Marta Radwańska, Marcin Ściślak, Karolina Zatoń, ślubowali uroczyście, że zawsze będą postępować tak, jak tego wymaga godność nadanego im stopnia doktora, że w miarę swoich sił będą przyczyniać się do rozwoju i upowszechniania nauki, że zawsze i wszędzie dbać będą o dobre imię Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, w której uzyskali zaszczytny stopień doktora nauk o kulturze fizycznej i że w razie potrzeby służyć jej będą pomocą wedle swoich możliwości. Ślubowanie przyjęli: rektor – prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz oraz dziekani wydziałów: Wychowania Fizycznego – prof. dr hab. Krystyna Zatoń oraz Wydziału Fizjoterapii -  dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. AWF. Dyplomy doktorskie wręczali promotorzy, a rektor berłem pasował na stopień doktora.            

Promocja doktorów habilitowanych
W dalszej części uroczystości przystąpiono do promocji 10 osób na stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej, który uzyskały w roku akademickim 2013/2014 w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Doktorzy habilitowani: Edyta Smolis-Bąk,  Iwona Wierzbicka-Damska, Jarosław Domaradzki, Paweł Jóźków, Adam Kawczyński, Jan Kosendiak, Tomasz Michaluk, Tomasz Sipko, Marta Wieczorek, Kazimierz Witkowski, w uroczystym ślubowaniu z całym przekonaniem przyrzekli, że zachowają zawsze we wdzięcznej pamięci Akademię Wychowania Fizycznego, w której uzyskali veniam legendi, że będą nieustannie prowadzić badania naukowe, że nie zaniedbają żadnych obowiązków doktora habilitowanego. Ślubowanie przyjęli: rektor - prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz i dziekani wydziałów: Wychowania Fizycznego – prof. dr hab. Krystyna Zatoń oraz Wydziału Fizjoterapii – dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk. Dziekani wręczyli dyplomy, a rektor pasował berłem na stopień doktora habilitowanego.

Nagrody za działalność naukową 
Z okazji inauguracji roku akademickiego rektor prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz przyznał nagrody za działalność naukową. Indywidualną nagrodę I stopnia za działalność naukową  otrzymali: dr hab. n. med. Piotr Dzięgiel, prof. AWF, dr hab. Marta Wieczorek, dr hab. Iwona Wierzbicka-Damska, dr hab. Jarosław Domaradzki, dr hab. Paweł Jóźków, dr hab. Adam Kawczyński, dr hab. Jan Kosendiak, dr hab. Tomasz Michaluk, dr hab. Tomasz Sipko, dr hab. Kazimierz Witkowski, dr Waldemar Andrzejewski, dr Krzysztof Kassolik, dr Krzysztof Maćkała. Nagrody wręczył ich fundator – rektor prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz.

 

Wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe 

 

Studenci: Blanka Błach, Małgorzata Dymus, Róża Gumienna, Bartłomiej Hes, Amelia Katerla, Justyna Kasprzycka, Łukasz Krawczuk, Jakub Krzewina, Joanna Linkiewicz, Dominika Nowicka, Paulina Okaj, Rafał Omelko, Robert Sobera, Łukasz Zabiegała, Ewelina Zając, otrzymali specjalne wyróżnienia od rektora – prof. dr hab. Juliusza Migasiewicza, który wręczył je wraz prorektorem ds. studenckich i sportu akademickiego – dr. hab. Andrzejem Rokitą, prof. AWF, pełniącym również funkcję prezesa uczelnianego klubu sportowego AZS AWF Wrocław. Rafał Omelko otrzymał także stypendium dla najlepszych sportowców AZS, ufundowane przez Zarząd Główny. To zaszczytne wyróżnienie wręczył mu prof. Marek Rocki – prezes Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego. 

 

Nadanie tytułu doktora honoris causa
Następnym punktem programu uroczystości było nadanie godności doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu prof. Claude`owi Louisowi Gallienowi. Na wstępie rektor – prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz przedstawił uchwałę nr 19/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2014 r. o nadaniu tytułu doktora honoris causa prof. Claude`owi Louisowi Gallienowi. 
Laudację przedstawił dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF we Wrocławiu, podkreślając, że wygłoszenie jej na cześć tak znamienitej osoby jest dla niego zaszczytem i wyróżnieniem. 
  - Profesor Claude-Louis Gallien to człowiek o wspaniałej osobowości, który swoje życie zawodowe poświęcił nauce oraz rozwojowi sportu akademickiego i      olimpijskiego. To właśnie sport akademicki  w szczególny sposób łączy Profesora z naszą Uczelnią. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu przez  bez mała siedemdziesięciolecie swej działalności była, jest, i zapewne będzie niezawodnym protektorem sportu, a zwłaszcza sportu akademickiego. Profesor  Claude-Louis Gallien, jak mało kto, działał i działa na rzecz rozwoju sportu akademickiego  oraz  światowego, co w szczególny sposób podkreślane było przez  Senat naszej Akademii.
 Claude-Louis Gallien urodził się 26 sierpnia 1942 roku w Rennes we Francji. W roku 1965 ukończył Uniwersytet Paryski, a w roku 1969 – studia doktoranckie.  W latach 1970-1974 pracował jako adiunkt, później na stanowisku profesora w University Paris Descartes.
 Jest żonaty i ma dwie córki. 
 Profesor Claude-Louis Gallien trenował żeglarstwo (klasa Finn) oraz lekkoatletykę – rzut młotem i dyskiem. W roku 1967 był finalistą uniwersjady w Tokio, a w  latach 1967, 1970 – akademickim mistrzem Francji.
 W Jego działalności na rzecz rozwoju sportu akademickiego na podkreślenie zasługują następujące osiągnięcia: był prezydentem największego francuskiego uniwersyteckiego klubu sportowego – Paris University Club (1982-1996), prezydentem Francuskiej Federacji Sportu Uniwersyteckiego (1988-2004), członkiem zarządu, a następnie wiceprezydentem Narodowego Francuskiego Komitetu Olimpijskiego (1989-2010). 
Dorobek naukowy Claude’a-Louisa Galliena związany ze sportem sprawił, że został wybrany na prezesa Francuskiego Komitetu Antydopingowego (1996-1999), a w latach 2000-2009  był członkiem zarządu Francuskiej Agencji Antydopingowej. Jego działalność w organizacjach antydopingowych była zawsze wysoko ceniona na arenie międzynarodowej. Jest On także członkiem grupy naukowo-medycznej w Komisji Medycznej Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.
Wiedza i doświadczenie Profesora Claude’a-Louisa Galliena, zdobyte dzięki ogromnemu zaangażowaniu w sprawy organizacyjne sportu akademickiego, sprawiły, że został powołany do organizacji międzynarodowych. Od 1991 roku jest bezpośrednio związany z Międzynarodową Federacją Sportu Akademickiego (International University Sports Federation – FISU). W 1991 roku został wybrany na asesora Komitetu Wykonawczego FISU, w latach 1995-1999 był jej wiceprezydentem, w okresie 1999-2003 – prezydentem wykonawczym, a w latach 2003-2011 – pierwszym wiceprezydentem. Wybitne osiągnięcia w działalności organizacyjnej na rzecz rozwoju światowego sportu akademickiego stanowiły podstawę powołania w 2011 roku Claude’a-Louisa Galliena na prezydenta Międzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego.
Działalność naukowa Claude’a-Louisa Galliena jest obszerna i niezwykle istotna, obejmuje wiele zagadnień z zakresu szeroko rozumianej biologii. Składa się na nią ponad 150 prac naukowych, publikowanych w prestiżowych pismach i prezentowanych na międzynarodowych zjazdach i kongresach naukowych, oraz 8 książek, w tym 5 dostępnych w Polsce. Profesor Claude-Louis Gallien w latach 1972-2011 opublikował ponad 50 pozycji dotyczących zagadnień sportowych, poświęconych etyce, edukacji oraz polityce w sporcie. 
Senat Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, rozpoczynając procedurę nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Claude’owi-Louisowi Gallienowi, zwrócił się do trzech wybitnych profesorów z prośbą o wydanie opinii merytorycznej na temat Jego działalności.
Recenzje przygotowali:
- prof. zw. dr hab. n. med. Jerzy Smorawiński – rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu,
- prof. zw. dr hab. n. med. Marek Mędraś z Katedry i Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz
- dr hab. Marek Rocki, prof. nadzw. ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – prezes Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego.
Rezultaty Profesora Claude’a-Louisa Galliena, uzyskane w pracy zawodowej oraz działalności na rzecz sportu, dowodzą wielkiego zaangażowania w rozwój sportu, a w szczególności sportu akademickiego. Ogromne zaangażowanie w rozwój sportu akademickiego przyniosło Claude’owi-Louisowi Gallienowi nie tylko uznanie, ale i godność honorowego profesora (2006) Uniwersytetu Sun Yat-sena w Guangzhou (Chiny). Od 2001 roku Profesor Gallien jest profesorem wizytującym na Uniwersytecie Hajnan (Chiny). W latach 1991-1995 pełnił funkcję prorektora UFR Biomedicale, Paris Descartes. W latach 1988-1992 i 1999–2003 był członkiem Narodowego Komitetu Francuskich Uniwersytetów. 
Za wszystkie swoje osiągnięcia naukowe, sportowe oraz organizacyjne Profesor Claude-Louis Gallien odznaczony został licznymi orderami, między innymi Orderem Legii Honorowej (2005) i Palmami Akademickimi (1993).

Szanowny Profesorze, Pana działalność naukowa, organizacyjna i społeczna wniosła bardzo cenny wkład w rozwój sportu akademickiego i olimpijskiego. W dowód tych zasług Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu obdarza Pana Profesora  najwyższą akademicką godnością doctora honoris causa.

Ad multos annos, Dostojny Doktorze Honoris Causa!

Po laudacji rektor – prof. Juliusz Migasiewicz oraz dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego – prof. Krystyna Zatoń wręczyli prof. Claude'owi Louisowi Gallienowi dyplom doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, który następnie wygłosił wykład inauguracyjny w języku angielskim pt. “International University Sports Movement”.
(Tutaj przekład w języku polskim: tłum. Izabela Kawulak)


Oprawa artystyczna
Dzięki uprzejmości Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego społeczności Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zyskała znakomitą oprawę artystyczną. Wysłuchano dwukrotnie występu Marceliny Beucher – sopran, przy akompaniamencie fortepianowym Katarzyny Neugebauer. Artystka wykonała arię „O mio babbino Caro” z opery „Gianni Schicchi” Giacomo Pucciniego oraz „Czardasza Rozalindy” z operetki „Zemsta Nietoperza” Johanna  Straussa. 
Tradycyjnie dwie uroczyste pieśni: Gaude Mater Polonia i Gaudeamus Igitur oraz Plurimos annos dla Doktora Honoris Causa wykonał uczelniany zespół pieśni i tańca „Kalina”. 

Zakończenie uroczystości
Zamykając uroczyste posiedzenie Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Jego Magnificencja Rektor – prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz złożył studentom, pracownikom i absolwentom najserdeczniejsze życzenia z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego, gratulując wszystkim odznaczonym i nagrodzonym, dziękując przybyłym dostojnym gościom za uświetnienie uroczystości swoją obecnością. 

 

Fotografie:
http://www.awf.wroc.pl/pl/gallery/album/599/Inauguracja_roku_akademickiego_2014-15
http://www.awf.wroc.pl/pl/gallery/album/600/Inauguracja_roku_akademickiego_2014-15

Filmy:
http://www.sportgame.com.pl/?q=node/2673
Przemówienie JM Rektora 
http://www.youtube.com/watch?v=tbxS1Qe_rwc&list=UUEJbfPpQ7oihefxR7mTVAeQ
Laudacja oraz wykład inauguracyjny:
A. Rokita (red.), Claude-Louis Gallien Doctor Honoris Causa Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 2014 (s.10-22; 60-100) (Tutaj)

 

 


Ostatnia aktualizacja: 24 listopada 2014 23:33:44