Dr Katarzyna Kopecka-Piech w Radzie Młodych Naukowców


Autor: Anna Kiczko | Opublikowano: 04.07.2015 | Kategoria: Nagrody i wyróżnienia


Dr Katarzyna Kopecka-Piech w Radzie Młodych Naukowców

Dr Katarzyna Kopecka-Piech i prof. Tadeusz Luty

 

Dr Katarzyna Kopecka-Piech z Zakładu Komunikacji Społecznej i Mediów na Wydziale Nauk o Sporcie naszej Akademii została powołana do Rady Młodych Naukowców, bedącej organem pomocniczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Do zadań Rady należy identyfikowanie istniejących i przyszłych barier rozwoju kariery młodych naukowców, przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania kariery młodych badaczy, przybliżanie młodym uczonym mechanizmów finansowania nauki, wspieranie kontaktów młodych naukowców z przedstawicielami środowisk gospodarczych oraz instytucji wdrażających innowacyjne rozwiązania w nauce, wdrażanie postanowienia Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w jednostkach naukowych. Rada może sporządzać dla Ministra opinie i rekomendacje w zakresie polityki naukowej i innowacyjnej państwa. Od 2013 roku kadencja Rady Młodych Naukowców trwa dwa lata. Członkowie nie otrzymują wynagrodzenia za wykonywane zadania. Członkiem Rady może zostać osoba przed 35. rokiem życia, która ma znaczące osiągnięcia naukowe, nieposzlakowaną opinię i przestrzega zasad etyki naukowej. Obecnie trwa piąta kadencja Rady Młodych Naukowców.

 

Warto przypomnieć, że dr Katarzyna Kopecka-Piech od 2013 roku jest członkiem Akademii Młodych Uczonych i Artystów – zespołu opiniodawczo-doradczego prezydenta Wrocławia, złożonego z 24 najwybitniejszych młodych naukowców i artystów związanych z wrocławskimi uczelniami i instytutami naukowymi. Akademia pomaga kształtować wizerunek Wrocławia jako ambitnego ośrodka akademickiego, przyjaznego ludziom młodym. Członkostwo w niej jest wyrazem szacunku dla działalności i osiągnięć młodego pokolenia uczonych i twórców. Długość kadencji wynosi pięć lat. (Więcej: „Życie Akademickie” nr 129/2013 s. 33)

 

Skład Rady Młodych Naukowców V Kadencji

 

 


Ostatnia aktualizacja: 6 lipca 2015 01:54:14