Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2015/2016


Autor: Anna Kiczko | Opublikowano: 29.09.2015 | Kategoria: Inauguracja nowego roku akademickiego


Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2015/2016

W piątek, 25 września, tradycyjnie – w Auli Leopoldinie Uniwersytetu Wrocławskiego – społeczność Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zainaugurowała kolejny, jubileuszowy 70. rok akademicki. Uroczystą inaugurację uświetniła ceremonia nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Jerzemu Smorawińskiemu.

Rektor – prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz otwierając uroczystość, powitał doktora honoris causa – prof. Jerzego Smorawińskiego wraz z małżonką Alicją i delegacją władz AWF im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, którą zarządza jako rektor, recenzentów jego dorobku: prof. Andrzeja Klimka i prof. Marka Mędrasia oraz laudatora – prof. Marka Zatonia. W dalszym ciągu swojego wystąpienia rektor J. Migasiewicz przywitał przedstawicieli urzędów i dyplomacji, posłów i senatorów, przedstawicieli władz rektorskich Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce oraz innych polskich uczelni, a także rektorów i prorektorów uczelni Wrocławia i Opola, przedstawicieli sportu oraz biznesu, byłych rektorów AWF we Wrocławiu oraz doktorów honoris causa AWF we Wrocławiu (szczegółowa lista gości).

Słowa powitania JM Rektor skierował również do wszystkich studentów i absolwentów, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji naszej Uczelni, a także do przedstawicieli mediów. Powstaniem z miejsc i chwilą ciszy uczczono na prośbę JM Rektora pamięć zmarłych w minionym roku akademickim pracowników administracji uczelni: Jadwigi Wcisło, Andrzeja Majsterkiewicza, Genowefy Gruszczyńskiej, wspaniałych długoletnich nauczycieli akademickich: doktor Anny Rybickiej oraz profesora Zbigniewa Jethona, oraz profesor Renee de Lubersac – naszej Doctor Honoris Causa z VI Uniwersytetu w Paryżu.

W dalszym ciągu uroczystości JM Rektor wygłosił przemówienie inauguracyjne, w którym przedstawił w skrócie najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w naszej Almae Matris w roku akademickim 2014/2015.

„Był to kolejny rok realizacji zadań nakreślonych w przyjętej przez Wysoki Senat Strategii Rozwoju Akademii na lata 2012-2020. Rok, który potwierdził znaczącą rolę naszej Szkoły na ogólnopolskim rynku edukacyjnym. W każdym z obszarów naszego funkcjonowania zrobiliśmy kolejny wyraźny krok w dążeniu do osiągania naszych strategicznych celów. Szczególnie godnym podkreślenia jest to, iż mimo wielu trudności ekonomicznych, odczuwanych w kraju nie tylko przez środowiska akademickie, udało nam się osiągnąć pełną stabilizację finansową i organizacyjną. Nasze osiągnięcia w wypełnianiu wszystkich zadań statutowych docenione zostały w ogólnopolskim środowisku akademickim i po raz czwarty z rzędu zostaliśmy zwycięzcami Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 w kategorii Akademii Wychowania Fizycznego. Natomiast drugi raz z rzędu zdobyliśmy najwyższy certyfikat „Primus” w Ogólnopolskim Konkursie Programu  Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”. Podstawą tych wyróżnień była suma różnych osiągnięć w działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej. Doceniając także wysoki poziom i osiągniecia naszych bratnich uczelni wychowania fizycznego, jesteśmy dumni z tych wyróżnień” - mówił w swoim przemówieniu rektor prof. Juliusz Migasiewicz, podkreślając, że jest to jego ostatnie wystąpienie inauguracyjne. - „Za rok przypadnie mi w udziale przekazanie władzy kolejnemu Rektorowi Akademii. Mam nadzieję, ale i głębokie przekonanie, że mój następca i jego kolegium oraz nowi dziekani i ich kolegia będą z całą odpowiedzialnością walczyć o interesy Akademii. Dlatego proszę Państwa i Państwa przedstawicieli w wyborczych kolegiach elektorów o wybór takich właśnie nowych władz Uczelni”.

Na zakończenie JM Rektor życzył wszystkim pracownikom, studentom i sympatykom naszej Uczelni samych sukcesów i zadowolenia w nowym roku akademickim, prosząc o pełne zaangażowanie i pomoc w realizacji kolejnych zadań prowadzących do wyznaczonych celów i służących rozwojowi Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Swoje przemówienie inaugurujące nowy rok akademicki 2015/2016 zakończył tradycyjną łacińską formułą:

QUOD BONUM FELIX FAUSTUM FORTUNATUMQUE SIT!

(tutaj tekst całego przemówienia)

Przemówienie okolicznościowe wygłosił gość specjalny - Andrzej Kraśnicki, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

Następnie prorektor ds. nauczania - dr hab. Anna Skrzek, prof. AWF, odczytała listy gratulacyjne, które wpłynęły na ręce JM Rektora z okazji inauguracji roku akademickiego 2015/2016.

 

Uroczysty akt immatrykulacji

Przystąpili do niego reprezentanci I roku studiów pierwszego i drugiego stopnia z Wydziału Wychowania Fizycznego, Wydziału Fizjoterapii i Wydziału Nauk o Sporcie, Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz reprezentanci studiów doktoranckich Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii: Justyna Baran, Klaudia Białek, Blanka Błach, Monika Cieślarczyk, Milena Dąbrowska, Katarzyna Domagała, Andrzej Gąsior, Wojciech Jakubiak, Jagoda Jarczok, Karolina Kłos, Damian Malinowski, Weronika Pawlaczyk, Ewelina Podgórska, Michał Przysada, Ewa Przysiężna, Marta Rybak, Aleksandra Szydłowska, Natalia Śnieżek, Krystyna Wierzbowska, Zygmunt Wierzbowski, Maja Woźniak, Agnieszka Żukowska, którzy złożyli uroczystą przysięgę: Wstępując do wspólnoty akademickiej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ślubuję uroczyście zdobywać wiedzę i umiejętności, postępować zgodnie z prawem, tradycją i obyczajami akademickimi, dbać o dobre imię Akademii i godność studenta. Ślubowanie poprowadziła dr hab. A. Skrzek – prorektor ds. nauczania, a rektor – prof. J. Migasiewicz pasował ich berłem rektorskim na studentów.

Następnie z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego mowę okolicznościową wygłosił przewodniczący Samorządu Studenckiego – Mariusz Tomczak.

 

Dyplomy ukończenia studiów

W ubiegłym roku akademickim 2014/2015 studia w naszej Akademii ukończyło na trzech wydziałach: Wychowania Fizycznego, Fizjoterapii i Nauk o Sporcie – 1100 studentów. Ich reprezentanci – magistrowie: Aleksandra Berezowska, Wioleta Pilarska, Beata Pożarowszczyk, Agnieszka Wojnarowska, Mateusz Fiłon, Adam Pawlukiewicz, odebrali dyplomy ukończenia studiów, a wręczyli je dziekani: Wydziału Wychowania Fizycznego – prof. dr hab. Krystyna Zatoń, Wydziału Fizjoterapii – dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. AWF, Wydziału Nauk o Sporcie – dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. AWF.

 

Promocja doktorów

W dalszej części uroczystości przystąpiono do promocji ośmiu reprezentantów z grupy 26. doktorów, którzy uzyskali ten stopień naukowy w roku akademickim 2014/2015. Promocja pozostałych 18. osób odbędzie się w czasie obchodów Święta Uczelni w dniu 23 października. Doktorzy: Zofia Niekurzak, Katarzyna Szkudlarek, Katarzyna Torzyńska, Iwona Wilk, Katarzyna Wysocka, Łukasz Pawik, Sławomir Świtała, Wojciech Wiliński, ślubowali uroczyście, że zawsze będą postępować tak, jak tego wymaga godność nadanego im stopnia doktora, że w miarę swoich sił będą przyczyniać się do rozwoju i upowszechniania nauki, że zawsze i wszędzie dbać będą o dobre imię Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, w której uzyskali zaszczytny stopień doktora nauk o kulturze fizycznej i że w razie potrzeby służyć jej będą pomocą wedle swoich możliwości. Ślubowanie przyjęli: rektor – prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz oraz dziekani wydziałów: Wychowania Fizycznego – prof. dr hab. Krystyna Zatoń oraz Wydziału Fizjoterapii - dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. AWF. Dyplomy doktorskie wręczali promotorzy, a rektor berłem pasował ich na doktora (szczegóły tutaj).

 

Promocja doktora habilitowanego

W dalszej części uroczystości przystąpiono do promocji dr Alicji Dziuby-Słoniny na stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej, uzyskanego w roku akademickim 2014/2015 w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, która w uroczystym ślubowaniu z całym przekonaniem przyrzekła, że zachowa zawsze we wdzięcznej pamięci Akademię Wychowania Fizycznego, w której uzyskała veniam legendi, że będzie nieustannie prowadzić badania naukowe, że nie zaniedba żadnych obowiązków doktora habilitowanego. Ślubowanie przyjęli: rektor - prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz oraz dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego – prof. dr hab. Krystyna Zatoń, która wręczyła dyplom doktora habilitowanego Alicji Dziubie-Słoninie, uzyskany na podstawie osiągnięć naukowych na temat: „Normy biomechaniczne w diagnostyce klinicznej chodu dzieci z porażeniem mózgowym”, a JM Rektor pasował berłem na doktora habilitowanego.

 

Nadanie tytułu doktora honoris causa

Następnym punktem programu uroczystości było nadanie godności doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu prof. Jerzemu Smorawińskiemu. Na wstępie rektor – prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz przedstawił uchwałę nr 30/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 r. na mocy której – kierując się ogromnymi osiągnięciami i zasługami dla nauk o kulturze fizycznej, dorobkiem publikatorskim, zasługami dla rozwoju uczciwego współzawodnictwa w sporcie oraz zasługami dla Naszej Szkoły,  podjął uchwałę nadającą prof. Jerzemu Smorawińskiemu tytuł Doktora Honoris Causa.

Laudację przedstawił prof. dr hab. Marek Zatoń, podkreślając, że wygłoszenie jej na cześć tak znamienitej osoby jest dla niego zaszczytem i wyróżnieniem.

Prof. Jerzy Smorawiński urodził się 28 marca 1942 roku w Poznaniu. W 1965 ukończył w rodzinnym mieście studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej. W latach 1971–1975 uzyskał kolejno I i II stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych oraz specjalizację z medycyny sportowej, a w 1980 otrzymał stopień doktora nauk medycznych. W 1991 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk medycznych. W roku 1992 prof. dr hab. Jerzy Smorawiński został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, a w 2001 otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Uczestniczył w licznych stażach zawodowych, między innymi w Jordan Hill College w Glasgow (1978) i w Instytucie Medycyny Sportowej w Kolonii (1982, 1984). W latach 1965-1975 prof. dr hab. Jerzy Kazimierz Smorawiński pracował jako asystent w Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Poznaniu. Od 1975 roku do 2000 roku kierował tą jednostką.

W latach 1984-1992 był kierownikiem Zakładu Medycyny Sportowej AWF w Poznaniu, a od 1992 kierownikiem Katedry Medycyny Sportowej tej uczelni (od 2002 - Katedry Medycyny Sportu i Fizykoterapii). W okresie

1992-1996 pełnił funkcję prorektora ds. studenckich AWF w Poznaniu, a w latach 1996-2002 rektora tej uczelni. W roku 2008 po raz drugi został wybrany rektorem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, a od 2012 po raz trzeci objął to stanowisko na kadencję 2012-2016.

Uznanie Profesora Jerzego Smorawińskiego w poznańskim i ogólno polskim środowisku akademickim zaowocowało wybraniem Go na funkcję przewodniczącego Kolegium Rektorów Miasta Poznania, którą pełnił w latach 1999-2002, przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademii Wychowania Fizycznego oraz członka Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Imponująca i niezwykle bogata jest także aktywność organizacyjna, krajowa i międzynarodowa w obszarze nauk o kulturze fizycznej jak i w różnych strukturach sportu wyczynowego. W latach 1974–2000 był lekarzem kadry narodowej Polski w hokeju na trawie. Od 1976 członkiem Zarządu, następnie wiceprezesem, a w latach 1991–2001 Prezesem Polskiego Związku Hokeja na Trawie. Od 2001 r. jest Honorowym Prezesem tej organizacji. Wchodził także w skład władz i komisji Międzynarodowej Federacji Hokeja na Trawie oraz Europejskiej Federacji Hokeja na Trawie. W latach 1980-2006 był Członkiem Komisji Lekarskiej Międzynarodowej Federacji Hokeja na Trawie, a w latach 1994 -2002 członkiem Rady Międzynarodowej Federacji Hokeja na Trawie, a także medycznym doradcą Komitetu Wykonawczego Europejskiej Federacji Hokeja na Trawie (1994 -2004). W latach 1989–1992 był członkiem zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Przez dwie kadencje pełnił też funkcję przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, wchodził także w skład Rady Naukowej Instytutu Sportu w Warszawie. W 2001r. został konsultantem krajowym w dziedzinie medycyny sportowej. Prof. dr hab. Jerzy Kazimierz Smorawiński przewodniczył także Radzie do Spraw Kultury Fizycznej przy Prezydencie RP (1993–1995).

W latach 2008- 2011 był doradcą Ministra Sportu i Turystyki.

Profesor bardzo poważnie i konsekwentnie angażował się w działalność instytucji polskich i zagranicznych zajmujących się problemem dopingu w sporcie. Czynił to umiejętnie i odpowiedzialnie, z właściwym wyczuciem wagi problemu. Był między innymi przewodniczącym Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie w latach 1993-2006 oraz przedstawicielem Polski w Grupie Monitorującej Konwencję Antydopingową Rady Europy (w latach 1993-2006). Szczególnie należy podkreślić, iż z ramienia rządu RP w latach 1999-2002 uczestniczył we wszystkich spotkaniach Międzyrządowej Grupy Konsultacyjnej, wypracowującej zasady funkcjonowania i organizacji Światowej Agencji Antydopingowej. W 2002 r. wyróżnił się jako twórczy współautor Protokołu Dodatkowego do Europejskiej Konwencji Antydopingowej. Brał aktywny udział w Światowych Konferencjach Antydopingowych w 1999 r. w Lozannie, w 2003 r. w Kopenhadze, w 2013 r. w Johannesburgu, przyczyniając się do wypracowania jednolitego stanowiska. Był także wyróżniającą się postacią spotkań ministrów odpowiedzialnych za sport (w Bratysławie w 2000 roku oraz w Warszawie w 2002 roku ). W latach 2009-2011 pełnił zaszczytną funkcję przedstawiciela Polski w Grupie Ekspertów Unii Europejskiej ds. Dopingu, a od 2009 ponownie przewodniczył w Polsce Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Prof. Jerzy Smorawiński zawsze potrafił umiejętnie łączyć pracę organizacyjną i społeczną z pracą naukową, co jest zadaniem niezwykle trudnym. Był kierownikiem projektów badawczych finansowanych ze środków Komitetu Badań Naukowych, jest autorem ponad 100 prac z obszaru fizjologii wysiłku fizycznego opublikowanych w renomowanych czasopismach ujętych na liście Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej, między innymi: Journal of Physiology and Pharmacology, Journal of Gravitational Physiology, Aviation, Space and Environmental Medicine oraz w innych czasopismach zagranicznych i wydaniach pokonferencyjnych. Do ważniejszych osiągnięć Profesora zaliczyć należy opracowanie i zastosowanie w praktyce testu ketokonalozowego wzbogacającego interpretację wyników testów antydopingowych. Dorobek naukowy prof. Jerzego Smorawińskiego miał charakter zarówno poznawczy, jak i aplikacyjny, wnosząc wiele nowych wartości do nauk o kulturze fizycznej.

Znaczna, a zarazem bardzo istotna część dorobku naukowego prof. dr. hab. Jerzego Kazimierza Smorawińskiego dotyczy problematyki związanej z nielegalnym wspomaganiem aktywności sportowej.

„Doping rozumiany jako nadużywanie różnych substancji stał się plagą obecnych czasów. Szacuje się, we współczesnym świecie stosuje różne formy wspomagania 15 milionów osób, przy czym czynią to osoby coraz młodsze. Należy podkreślić, iż kwesta ta dotyczy nie tylko sportowców.”

W tej grupie osiągnięć należy wyeksponować między innymi opracowanie i zastosowanie w praktyce testu dynamicznego z ketokonazolem, ułatwiającego interpretację wyników badań antydopingowych. Polegał on na supresji steroidogenezy przez podanie ketakonazolonu i ocenie wpływu tego postępowania na wydzielanie testosteronu i epitestosteronu w moczu, co mogło ułatwić udokumentowanie stosowania egzogennych substancji androgenno-anabolicznych. Prezentacja tych badań miała miejsce na kongresach i w publikacjach. Był to istotny krok i ważny etap ogólnoświatowych badań zmierzających do poprawy efektywności kontroli antydopingowej. Profesor jest również autorem szeregu publikacji o tematyce antydopingowej, które oceniały występowanie tego zjawiska w różnych środowiskach. Warte podkreślenia jest także autorstwo lub współautorstwo licznych rozdziałów w podręcznikach, m. in.: „Medyczna kwalifikacja do sportu”, „Doping w sporcie” (w: Medycyna Sportowa pod redakcją A.Jegier i in. 2004 i 2013); Fizjologia wysiłku sportowego (red. J.Górskiego 2011), System zwalczania dopingu w sporcie (w: Uwarunkowania zarządzania sportem w Polsce, 2011), które stały się standardem dla wielu pokoleń osób związanych z szeroko rozumianym sportem. Prof. dr hab. Jerzy Kazimierz Smorawiński jest także autorem licznych prac popularnych i edukacyjnych dotyczących zjawiska dopingu w sporcie, w tym m.in. „Poradnika czystego sportu”, „Implementacja Kodeksu WADA” itp. W swej działalności publikacyjnej zwracał także uwagę na ważny problem zanieczyszczeń suplementów diety substancjami zakazanymi przez organizacje antydopingowe, a zarazem szkodliwymi dla zdrowia. Ta część dorobku naukowego Profesora miała znaczący wpływ na właściwe postrzeganie problematyki nielegalnego wspomagania wysiłku fizycznego w środowiskach sportowych w naszym kraju. Prof. dr hab. Jerzy Kazimierz Smorawiński na tym szczególnie trudnym i delikatnym polu walki z dopingiem konsekwentnie eksponuje podejście w najwyższym stopniu etyczne. Zawsze prezentował głębokie poszanowanie nie tylko podstawowych zasad uczciwej walki sportowej, ale dodatkowo uwzględniał także potrzebę dbałości o zdrowie psychosomatyczne osób uprawiających sport. Mimo znacznej aktywności zawodowej prof. dr hab. Jerzy Smorawiński znajdował czas na działalność w strukturach Unii Europejskiej. W latach 1997-2001 był Senatorem RP i w ramach tych obowiązków członkiem delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, członkiem Komisji do Przestrzegania przez Państwa Członkowskie Zobowiązań i Rekomendacji Rady Europy oraz autorem Raportu Rady Europy w sprawie przestrzegania praw człowieka w Albanii. Pełnił także obowiązki szefa misji obserwatorów Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy na wybory w tym kraju. W latach 2001-2005 został po raz drugi Senatorem RP. Pełnił wówczas obowiązki wiceprzewodniczącegoUgrupowania Partyjnego Chrześcijańskich Demokratów (EPP) do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, oraz był obserwatorem Rady Europy na wybory w Azerbejdżanie, Armenii i Mołdawii. Sprawował także ważną funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Nauki, Kultury i Edukacji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy oraz przewodniczył Podkomisji Mediów, Młodzieży i Sportu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W latach 2003-2004 był przedstawicielem Senatu RP w Parlamencie Europejskim.

Należy podkreślić, że prof. Smorawiński na każdym etapie swej niezwykle szerokiej działalności umiejętnie wspierał i nadal wspiera na arenie międzynarodowej wszelkie polskie inicjatywy. Jego wszechstronna i wielokierunkowa działalność została wielokrotnie doceniona i uhonorowana. Otrzymał między innymi: Odznakę Honorową za Zasługi dla Rozwoju Województwa Poznańskiego (1980); Srebrny Krzyż Zasługi (1986); Nagrodę Indywidualną Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki (1992); Złoty Medal im. J. Śniadeckiego (1992); Złotą Odznakę Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej (1993); Medal Edukacji Narodowej (1994); Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – za działalność na rzecz sportu i propagowanie idei olimpijskiej (1997); tytuł Lidera Pracy Organicznej ( 2009); Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2011).

W konkluzji laudacji prof. Marek Zatoń powiedział: - Analizując całokształt imponującego dorobku życiowego prof. dr. hab. Jerzego Smorawińskiego, doceniając Jego wielkie zasługi dla nauki, pogłębienia wartości humanistycznych sportu polskiego i światowego, w tym szczególnie w walce o czystość i uczciwość w sporcie, należy jednoznacznie stwierdzić, iż jest to postać wyjątkowa w skali nie tylko polskiej, ale i międzynarodowej. Tym samym, zdaniem recenzentów oraz moim, prof. dr hab. Jerzy Kazimierz Smorawiński w pełni zasługuje na wyróżnienie najwyższą godnością akademicką – tytułem Doctora Honoris Causa Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Szanowny Profesorze, doceniając Pana działalność naukową, organizacyjną, społeczną i polityczną, a także ogromny wkład w rozwój polskiego i międzynarodowego sportu, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu obdarza Pana Profesora najwyższą akademicką godnością – tytułem Doktora Honoris Causa.

Ad multos annos, Dostojny Doktorze Honoris Causa!

 

Po laudacji rektor – prof. Juliusz Migasiewicz oraz dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego – prof. Krystyna Zatoń wręczyli prof. Jerzemu Smorawińskiemu dyplom doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

 

Odznaczenia i medale

Brązowym Krzyżem Zasługi został odznaczony dr Jacek Grobelny. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dekoracji dokonała Joanna Bronowicka – Wicewojewoda Dolnośląski.

Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: dr Edward Caban, dr Ryszard Jasiński, dr Piotr Kunysz, dr Maciej Mraz, dr hab. Małgorzata Mraz, prof. AWF. W imieniu Ministra Edukacji Narodowej wręczyła je Danuta Leśniewska – Dolnośląski Kurator Oświaty.

 

Nagrody za działalność naukową

JM Rektor prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz przyznał nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej. Nagrodę I stopnia za działalność naukową otrzymali z rąk JM Rektora: prof. dr hab. Jan Chmura, prof. dr hab. n. med. Piotr Dzięgiel, dr hab. Anna Skrzek, prof. AWF.

 

Wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe

otrzymali z rąk JM Rektora następujący studenci: Filip Broniszewski, Małgorzata Dymus, Róża Gumienna, Joanna Linkiewicz, Justyna Kasprzycka, Rafał Omelko.

 

Wykład inauguracyjny

Na zakończenie uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego 2015/2016 wykład pt. „Co narzuca nam świat?

Presja w życiu codziennym i sporcie ” wygłosił prof. Jerzy Smorawiński – doktor honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

„Żyjemy w świecie wielu zmian, które dzieją się jednocześnie i to z dużą szybkością. Rozwój techniki, z jakim mamy do czynienia od końca XIX wieku, konsekwentnie wymusza potrzebę przystosowania się do transformacji w różnych obszarach funkcjonowania człowieka: zawodowym, społecznym, towarzyskim czy edukacyjnym. Pędzący czas nie daje poczucia stabilności. Nieomal z dnia na dzień zmienia się styl życia i promowane wartości. Miejsce autorytetów, klasycznych wzorców postępowania zajmują powierzchowne przymioty, konieczność bycia ciągle młodym, pięknym, ciągle sprawnym, posiadającym możliwie wszystkie dobra konsumpcyjne. Ciągły pośpiech, wzrost tempa życia i ilości wydarzeń sprawiają, że cały czas staramy się biec bez zatrzymania, redukując do niezbędnego minimum odpoczynek”.

(tutaj dc. wykładu, laudacja, inne szczegóły)

 

Oprawa artystyczna

Dzięki uprzejmości Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego społeczności Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zyskała znakomitą oprawę artystyczną. Wysłuchano dwukrotnie występu Aliny Korman – sopran, przy akompaniamencie fortepianowym Magdaleny Blum. Artystka wykonała pieśń Władysława Żeleńskiego „Marzenia dziewczyny” oraz arię Lauretty„O mio babbino caro” z opery „Gianni Schicchi” Giacomo Pucciniego.

Tradycyjnie uroczyste pieśni: Gaude Mater Polonia i Gaudeamus Igitur oraz Plurimos annos dla Doktora Honoris Causa wykonał uczelniany zespół pieśni i tańca „Kalina”.

 

Zakończenie uroczystości

Zamykając uroczyste posiedzenie Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Jego Magnificencja Rektor – prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz złożył studentom, pracownikom i absolwentom najserdeczniejsze życzenia z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego, gratulując wszystkim odznaczonym i nagrodzonym, dziękując przybyłym dostojnym gościom za uświetnienie uroczystości swoją obecnością.

 

 

Fotoreportaże: A. Nowaka  i  H. Nawary

 

Filmy: (1)  (2)

 

Przemówienie JM Rektora

 

Laudacja oraz wykład inauguracyjny

 

 


Ostatnia aktualizacja: 5 grudnia 2015 19:46:29