Święto Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2015


Autor: Anna Kiczko | Opublikowano: 24.10.2015 | Kategoria: Święto uczelni


Święto Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2015

W piątek, 23 października, po raz trzynasty swoje święto obchodziła społeczność Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Zostało ono ustanowione w 2003 roku przez Senat Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu dla uczczenia dnia urodzin pioniera, współzałożyciela i pierwszego rektora naszej Almae Matris – prof. dr. hab. Andrzeja Klisieckiego.

 

Obchody Święta Uczelni odbywają się co roku w październiku, honorowane uroczystym otwartym posiedzeniem Senatu Uczelni. Tegoroczna uroczystość odbyła się tradycyjnie w auli pawilonu dydaktycznego P-4 im. Profesora Zdzisława Zagrobelnego, w obecności zaproszonych gości: przedstawicieli władz miasta i regionu, władz uczelni akademickich Wrocławia, regionu Dolnego Śląska, a także całej Polski, oraz członków uczelnianego Senatu, Rad Wydziałów, byłych Rektorów oraz Doktorów Honoris Causa naszej Akademii, jej studentów, byłych i obecnych pracowników, absolwentów, szczególnie rocznika 1965-1969, którzy uczestniczyli ponownie, po 50. latach, w akcie odnowienia immatrykulacji. Wszystkich gości imiennie powitał rektor – prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz (lista gości).

W dalszej części uroczystości JM Rektor wygłosił przemówienie okolicznościowe, w którym podkreślił szczególny charakter uroczystości, związanej z dwoma jubileuszami: 120. rocznicą urodzin pierwszego rektora naszej Uczelni – prof. Andrzeja Klisieckiego, którego autorytet i zaangażowanie pozwoliły pokonać wszelkiego rodzaju niezliczone trudności i doprowadziły do powstania w 1946 roku Studium Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, przekształconego w 1950 roku w Wyższą Szkolę Wychowania Fizycznego, a następnie w 1972 roku w Akademię Wychowania Fizycznego, oraz z 20-leciem Wydziału Fizjoterapii, którego powstanie w roku 1995 było uwieńczeniem pionierskiej pracy pasjonatów i specjalistów rehabilitacji w osobach późniejszych profesorów: Adama Rosławskiego, Ewarysta Jaskólskiego, Tadeusza Skolimowskiego, Zdzisława Zagrobelnego czy Marka Woźniewskiego. Dziś, po dwudziestu latach funkcjonowania jednostki, możemy być dumni z pracy u podstaw jej inspiratorów i twórców. Dzisiejszy wizerunek Wydziału jest z pewnością powodem do takiej dumy.

JM Rektor pasuje na Pioniera prof. dr hab. Zofię Ignasiak (Korab),

która studiowała w latach 1965-1969 w naszej Akademii (fot. A. Nowak)

 

Uroczystość odnowienia immatrykulacji i dyplomów

Następnym punktem uroczystości było symboliczne odnowienie immatrykulacji oraz dyplomów absolwentów, którzy rozpoczęli studia na naszej uczelni pół wieku temu – w 1965 roku, a ukończyli je w r. 1969. Dokonano aktu ślubowania, którego treść odczytała dr hab. Anna Skrzek – prorektor ds. nauczania: My Rektor, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, działając na mocy prerogatyw powierzonych Nam przez Wysoki Senat i prześwietnych elektorów, uroczyście poświadczamy, że występujący tu w Roku Pańskim 1965 rozpoczęli nauki w Szkole Naszej, które pomyślnie ukończywszy, dyplom Jej ukończenia otrzymali. Mocą berła rektorskiego niniejsze dyplomy powtórnie uwierzytelniamy, a ich właścicieli w poczet zasłużonych Pionierów Almae Matris zaliczyć postanawiamy. Następnie rektor – prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz w asyście dr hab. Anny Skrzek wręczył zasłużonym absolwentom okolicznościowe dyplomy, pasując ich berłem rektorskim na Pionierów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

(lista absolwentów 1965-1969).

                                                                   Grupa Pionierów 1965-1969 (fot. H. Nawara)

 

Promocja doktorów

W dalszej części uroczystości przystąpiono do promocji doktorów, którzy w roku akademickim 2014/2015 uzyskali w naszej Akademii stopień naukowy doktora nauk o kulturze fizycznej. Doktorzy: Agnieszka Bajer-Ciszewska, Amit Batra, Dagmara Bieć, Grzegorz Biliński, Małgorzata Bogdan, Olga Borysławska, Małgorzata Czech, Jacek Falkenberg, Marcin Kowalski, Monika Kurzaj, Krzysztof Leśniak, Renata Myrna-Bekas, Iga Nowak, Michał Polczyk, Katarzyna Urban, Anna Urbańska, Joanna Zima, ślubowali uroczyście, że zawsze będą postępować tak, jak tego wymaga godność nadanego im stopnia doktora, że w miarę swoich sił będą przyczyniać się do rozwoju i upowszechniania nauki, że zawsze i wszędzie dbać będą o dobre imię Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, w której uzyskali zaszczytny stopień doktora nauk o kulturze fizycznej, i że w razie potrzeby służyć jej będą pomocą wedle swoich możliwości. Ślubowanie przyjęli dziekani: Wydziału Wychowania Fizycznego – prof. Krystyna Zatoń, Wydziału Fizjoterapii – dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, a rektor – prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz pasował ich na doktorów berłem rektorskim (szczegóły promocji).


                                                                               Doktorzy (fot. A. Nowak)

 

Odznaczenia i nagrody

Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymał inż. Andrzej Borkowski, który w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczyła Jolanta Krupowicz – Dyrektor Generalny Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała dr Anna Romanowska-Tołoczko, który w imieniu Ministra Edukacji Narodowej wręczyła Danuta Leśniewska - Dolnośląski Kurator Oświaty.

Medal „Zasłużony dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu”, przyznany przez Senat Uczelni, otrzymał prof. dr hab. Andrzej Szmajke. Medal wręczył rektor prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz.

Indywidualne nagrody JM Rektora II stopnia otrzymali następujący pracownicy:

za działalność naukową

- dr Renata Andrzejewska za I miejsce w grupie doktorów z najwyższym impact factor,

- dr Łukasz Pawik i dr Anna Krajewska-Smardz za doktoraty z wyróżnieniem,

- dr Stefan Szczepan za pierwszą publikację z impact factor,

za działalność naukowo-organizacyjną

- dr hab. Jarosław Marusiak, prof. AWF we Wrocławiu, za najwyższy impact factor w grupie doktorów habilitowanych oraz za prace związane z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.

Nagrody wręczył rektor prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz.

Wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe otrzymali trenerzy:

Andrzej Kijowski, Dariusz Łoś, Marek Rożej, Tomasz Skrzypek, Marcin Ściślak. Wręczył je rektor - prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz w asyście prorektora ds. studenckich i sportu akademickiego – dr. hab. Andrzeja Rokity, prof. nadzw.

 

Jubileusz 20-lecia Wydziału Fizjoterapii

Z okazji jubileuszu okolicznościową prezentację przedstawiła dr hab. Anna Skrzek, prof. nadzw. - prorektor ds. nauczania.
O planach na przyszłość Wydziału Fizjoterapii mówiła dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. nadzw. - dziekan Wydziału Fizjoterapii (tekst).

Z okazji Jubileuszu okolicznościowe plakietki i książki z rąk rektora prof. dr. hab. Juliusza Migasiewicza i dziekana Wydziału Fizjoterapii - dr hab. Ewy Demczuk-Włodarczyk, prof. nadzw., otrzymali dziekani wydziałów fizjoterapii i rehabilitacji AWF w Polsce: prof. dr hab. Anna Marchewka – dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie, dr hab. Bartosz Molik, prof. nadzw. - prodziekan ds. nauki Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie, dr hab. Jakub Taradaj – prodziekan ds. nauki Wydziału Rehabilitacji AWF w Katowicach, dr hab. Maciej Łuczak - prodziekan ds. nauki Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji AWF w Poznaniu.

Wyróżnieni zostali także przedstawiciele 26. placówek służby zdrowia, z którymi Wydział Fizjoterapii współpracuje od 1995 roku, oraz 43 osoby pracujące na Wydziale Fizjoterapii lub współpracujące z nim.

                                                    Wyróżnieni pracownicy i współpracownicy Wydziału Fizjoterapii (fot. H. Nawara)

 

Oprawę artystyczną uroczystości

zapewnił uczelniany zespół pieśni i tańca „Kalina”, który wykonał pieśni ludowe „Kukułeczka kuka” i „ W moim ogródeczku” w opracowaniu muzycznym Heleny Tomaszek-Plewy oraz Aleksandra Sobery, a na zakończenie uroczystości – hymn akademicki Gaudeamus Igitur.

 

Fotoreportaż A. Nowaka 

Fotoreportaż H. Nawary

Film


Ostatnia aktualizacja: 5 grudnia 2015 19:42:56