Uroczystości immatrykulacyjne


Autor: Anna Kiczko | Opublikowano: 25.09.2014 | Kategoria: Immatrykulacja


Uroczystości immatrykulacyjne

Główne uroczystości immatrykulacyjne studentów rozpoczynających w roku akademickim 2014/2015 studia pierwszego i drugiego stopnia na trzech wydziałach naszej akademii odbyły się w dniach 20, 23, 24 i 25 września w auli pawilonu dydaktycznego im. Profesora Zdzisława Zagrobelnego (P-4) w obecności przedstawicieli władz rektorskich i dziekańskich.

 

Kolejne grupy studentów w wyznaczonych terminach, po wysłuchaniu hymnu państwowego, w podniosłym nastroju, składały akademickie ślubowanie przed przedstawicielami władz uczelni: prorektorami, dziekanami i prodziekanami, w obecności pocztu sztandarowego wraz z uczelnianym sztandarem. Przedstawiciele władz uczelni występowali w uroczystych strojach akademickich – togach przystrojonych łańcuchami oraz w tradycyjnych biretach.

Po wysłuchaniu okolicznościowych przemówień na zakończenie uroczystej ceremonii śpiewano hymn akademicki Gaudeamus igitur.

Reprezentacja grupy studentów, rozpoczynających edukację w naszej Akademii na studiach pierwszego i drugiego stopnia, przystąpiła do aktu immatrykulacji podczas uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego, która odbyła się 26 września w Auli Leopoldinie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Fotoreportaże:

Wydz.Wych.Fiz; Wydz. Nauk o sporcie

Wydz. Fizjoterapii

 

 

 

O planach na nowy rok akademicki

opowiadają dziekani trzech wydziałów naszej Akademii.

 

Mówi dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego, prof. Krystyna Zatoń:

- Mamy sporo ambitnych planów i mam nadzieję, że przynajmniej niektóre z nich uda się zrealizować jeszcze w tym roku akademickim. Głównym punktem naszego planu, który chcemy realizować w tym oraz w następnym roku akademickim, tak aby zamknąć do końca kadencji ważne dla naszej uczelni sprawy, jest ciągła ewaluacja i weryfikacja kierunków kształcenia. W tym celu powołaliśmy już komisje: do krajowych ram kwalifikacji, których zadaniem będzie opis kwalifikacji zdobywanych przez studentów na nowych specjalnościach, oraz komisję do spraw jakości kształcenia, której zadaniem jest m.in. przygotowywanie ankiet pozwalających na prowadzenie trwałego sondażu wśród studentów i pracowników na temat ich oczekiwań co do programów, kierunków kształcenia, specjalności i specjalizacji instruktorskich. Odpowiedzi na pytania postawione w ankietach pomogą się nam zorientować, z których specjalności powinniśmy zrezygnować i w to miejsce wprowadzić bardziej atrakcyjne. Już się nam to udało, ponieważ w tym roku zrezygnowaliśmy z dwóch specjalności. Będziemy to kontynuować w przyszłym roku ze względu na dynamiczne zmiany oczekiwań na rynku edukacyjnym. Uważam, że weryfikowanie programów i kierunków kształcenia jest pilną potrzebą, a nawet koniecznością. Pracowaliśmy intensywnie nad tym już w zeszłym roku. Niedługo pojawią się zarządzenia, w których różne komisje przedstawią propozycje nowych atrakcyjnych kierunków, dzięki którym możliwe będzie pozyskanie wybitnych studentów nie tylko z Polski, ale także z Europy – w ramach programu Erasmus.

Kolejną sprawą łączącą się z kształceniem jest mobilizacja nauczycieli akademickich do pracy naukowej. Ona już się częściowo zaczęła. Przygotowujemy nowe arkusze ocen pracowników naukowo-dydaktycznych, od których będziemy wymagać zintensyfikowania pracy naukowej w zakresie liczby publikacji: każdy z nich w ciągu roku powinien uzyskać w pracy naukowej minimum 35-40 pkt. Od pracowników dydaktycznych będziemy wymagać zwiększenia efektywności: oprócz realizacji godzin dydaktycznych powinni się koncentrować się na tworzeniu nowoczesnych programów dydaktycznych oraz nowoczesnych podręczników, przewodników i pomocy dydaktycznych itp. Już pracujemy z prorektorami i pracownikami dziekanatu nad przygotowaniem arkuszy ocen. Chcemy je zaproponować do akceptacji na najbliższym posiedzeniu Senatu. Następna sprawa, o której myślimy, to naukowa aktywizacja studentów II stopnia studiów magisterskich. Chcemy włączyć do pracy naukowej wybitnych, zdolnych studentów, którzy w przyszłości będą aplikować na studia doktoranckie. Pragniemy, aby tuż po rozpoczęciu studiów znaleźli się w zespołach rozwiązujących problemy badawcze, aby włączyli się do badań, pomagali w ich prowadzeniu, dowiedzieli się, co to jest grant i jak się go pisze, a wszystko po to, aby już na tym etapie publikować. Nasze plany obejmują także usprawnienie zarządzania badaniami i aparaturą naukową. Mamy już wstępnie zarys systemu zarządzania Pierwszym jego elementem będzie stworzenie wydziałowego centrum zarządzania zadaniami naukowymi. Przeprowadziliśmy na ten temat wiele rozmów. W ciągu najbliższych dwóch miesięcy postaram się przedstawić ten system na posiedzeniu rady wydziału. Uważam, że stworzenie wydziałowego centrum zdecydowanie obniży koszty badań naukowych oraz usprawni ich przebieg.

Kolejną ważną dla mnie sprawą jest usprawnienie komunikacji między dziekanatem a studentami, która oczywiście funkcjonuje, ale osoby urzędujące w dziekanacie: prodziekan czy kierownik sekretariatu, nie są w stanie przyjąć od studentów wszystkich uwag. Dyskutujemy na posiedzeniach kolegium dziekańskiego nad stworzeniem systemu usprawniającego przepływ informacji, np. któraś z osób w dziekanacie mogłaby odbierać drogą elektroniczną wszystkie informacje czy prośby od studentów na bieżąco i mając pełnomocnictwo dziekana próbowałaby rozwiązywać powstałe problemy.

Będziemy sie starać, aby to wszystko udało się nam zrealizować.

 

Dziekan Wydziału Nauk o Sporcie – dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. AWF:

- W obecny rok akademicki wchodzimy z trzema nowymi zatwierdzonymi specjalnościami: żywienie i wspomaganie w sporcie, trener personalny, bezpieczeństwo wewnętrzne realizowane we współpracy ze służbami mundurowymi - "narybek" ma przybyć ze szkół wojskowych; sądzę jednak, że w tym roku akademickim nie przystąpimy do kształcenie specjalistów w tym zakresie. Oprócz nowych specjalności prowadzimy na naszym wydziale od początku jego istnienia takie specjalności, jak: sport, motoryczność sportowca, odnowa biologiczna. Z tego, co wiem nieoficjalnie, osoby aplikujące w tym roku na studia magisterskie najczęściej wybierały specjalności w następującej kolejności: trener personalny, menadżer sportu, odnowa biologiczna, motoryczność sportowca. Mieliśmy zamiar uruchomić także w tym roku akademickim jeszcze dwie następne specjalności: dziennikarstwo sportowe oraz psychologię sportu, ale nie zdążyliśmy na czas z weryfikacją programów. Wszystkie programy nowych specjalności są sprawdzane przez wydziałowe komisje: dydaktyczną oraz jakości kształcenia, no i później przez uczelnianą komisję kształcenia. Niestety, nie udało się w tym roku do końca doprowadzić tej weryfikacji, ale nastąpi to prawdopodobnie w przyszłym roku.

A teraz miła konkluzja dotycząca egzaminów licencjackich: wszyscy członkowie komisji podkreślali niesamowity progres intelektualny studentów, którzy byli świetnie przygotowani do egzaminu licencjackiego. Uważam, że tu właśnie widać niesamowitą "benedyktyńską" pracę całego zespołu pracowników dydaktycznych. Dotyczy to nie tylko wiedzy z poszczególnych przedmiotów, ale godna podkreślenia jest także praca wychowacza przez te trzy lata naszych oddziaływań na studentów, w wyniku której zmienia się ich wizerunek także w obszarze reprezentowanej przez nich kindersztuby.

Warto się pochwalić, że na przestrzeni tych ostatnich lat funkcjonowania naszego Wydziału Nauk o Sporcie o 100% wzrosła – w stosunku do pozostałych wydziałów – liczba osób aplikujących na nasz wydział. Rozwijamy się wieloaspektowo. Dużym osiągnięciem jest stworzenie wydziałowej pracowni do badań naukowych w sporcie na bazie pracowni poszczególnych katedr. Certyfikat uzyskamy w połowie października. Uznajemy to za osiągnięcie zarówno naukowe, jak i komercyjne, ponieważ pracownia obok działalności naukowej będzie prowadzić także usługi w postaci badań dla klubów sportowych, za które będzie pobierana opłata.

W tej chwili przygotowujemy bardzo intensywnie sylabusy, tworzące rdzeń dydaktyki. Jeśli to wszystko zostanie pozytywnie zweryfikowane, a chcemy się z tym uporać do listopada, zwrócimy się do Państwowej Komisji Akredytacyjnej o przeprowadzenie kontroli na wydziale, aby następnie wystąpić z wnioskiem o nadanie prawa do doktoryzowania. Mamy wymaganą odpowiednią liczbę samodzielnych pracowników, co przekłada się na odpowiednią liczbę przeprowadzonych recenzji doktorskich lub artykułów naukowych, prowadzimy granty. Życzyłbym sobie, aby to się udało jeszcze za mojej kadencji dziekańskiej, w ciągu najbliższych dwóch lat, co sprawiłoby mi satysfakcję z osiągnięcia tak dużego sukcesu.

 

Dziekan Wydziału Fizjoterapii – dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. AWF:

- Struktura wydziału nie zmieniła się od ubiegłego roku akademickiego, ale do rady wydziału doszło pięć nowych osób, które w wyniku awansu naukowego otrzymały tytuł doktora habilitowanego. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że na tegorocznej uroczystości Święta Uczelni zostanie wręczony Laur Akademicki Panu Profesorowi Golemie, bardzo zasłużonemu nauczycielowi akademickiemu, który od dłuższego czasu jest pracownikiem naszego wydziału.

W zakresie rozwoju naukowego w ubiegłym roku akademickim nadano stopień doktora habilitowanego trzem osobom, a także wyrażono zgodę na przeprowadzenie jednego postępowania habilitacyjnego, nadano ośmiu osobom stopień doktora oraz wszczęto 12 przewodów doktorskich. Na ostatnim posiedzeniu naszej rady wydziału gratulowaliśmy pani dr hab. Katarzynie Kisiel-Sajewicz, która realizując grant uzyskała indywidualną nagrodę naukową Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk za monografię pt.: "Korowe i mięśniowe sygnały bioelektryczne podczas aktywacji i deaktywacji mięśnia czworogłowego uda w zależności od gradientu narastania siły i relaksacji", opublikowaną w 2013 roku w wydawnictwie Studia i Monografie AWF we Wrocławiu.

Na naszym wydziale kształci się 1233 studentów na trzech kierunkach: na fizjoterapii na I stopniu studiów 573 osoby, na II stopniu 439, na kosmetologii 104 osoby, na terapii zajęciowej 65 osób i na studiach doktoranckich 52 osoby. W czasie tegorocznej rekrutacji zostały wypełnione limity na studia stacjonarne, w przeciwieństwie do studiów niestacjonarnych. Zauważyliśmy duże zainteresowanie na kierunku kosmetologii formą studiów niestacjonarnych, z tym że kandydaci dzielą się na dwie grupy: na tych, którzy chcą niestacjonarnie studiować w systemie dziennym, i na tych, którym bardziej odpowiada system zaoczny. Ze względu na mniejszą kosztochłonność zadecydowaliśmy, że ruszą studia niestacjonarne w formie dziennej, ale obserwujemy grupę kandydatów na studia niestacjonarne w systemie zaocznym, a czy ona ruszy, to nie wiem, ponieważ zależy to od jej liczebności.

Przygotowujemy się organizacyjnie do IX Dni Fizjoterapii – konferencji, którza odbywa się co dwa lata, organizowana przez pracowników naszego wydziału. Jesteśmy obecnie na etapie redagowania piewszego komunikatu, który ukaże się na stronie interentowej. Treści bloków tematycznch powstaną po zgłoszeniu prac. W konferencji będą mogli brać udział zarówno fizjoterapeuci, jak i terapeuci zajęciowi i kosmetolodzy. Tradycyjnie już odbędzie się ona w maju.

Po raz pierwszy egzamin licencjacki zdawali wiosną tego roku studenci kierunku kosmetologii, którzy ukończyli I stopień kształcenia. W tym roku akademickim będziemy mieć pierwszych absolwentów terapii zajęciowej. To dwa nowe kierunki, na których realizacja studiów stwarza dla nas jako wydziału duże wyzwanie organizacyjne, zwłaszcza dla kierunku terapii zajęciowej przez jego specyfikę: aby zrealizować cały tok kształcenia, musimy nawiązać kontakt z nowymi instytucjami i ze specjalistami, którzy obecnie nie są zatrudnieni na stałe na naszej AWF. Pomoc w tym względzie czerpiemy z innych źródeł i organizacyjnie jesteśmy przygotowani do realizacji studiów I stopnia na III roku oraz do nadania absolwentom licencjatów.

 


Ostatnia aktualizacja: 24 listopada 2014 19:43:35