Wybrano nowych prorektorów na kadencję 2016-2020


Autor: Anna Kiczko | Opublikowano: 18.02.2016 | Kategoria: Wybory 2016


Dzisiaj Kolegium Elektorów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wybrało trzech nowych prorektorów, którzy pełnić będą funkcje od 1 września. Ich kandydatury zaproponował rektor-elekt, dr hab. Andrzej Rokita, prof. nadzw., wybrany tydzień temu.

 

Funkcję prorektora ds. studenckich i sportu akademickiego będzie pełnić dr Agnieszka Pisula-Lewandowska, w obecnej kadencji prodziekan ds. studenckich na Wydziale Fizjoterapii.

Urodziła się 14 kwietnia 1974 r. w Ostrowie Wlkp. (woj. wielkopolskie). Jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, gdzie w 1998 r. na kierunku fizjoterapii uzyskała dyplom magistra z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem. Bezpośrednio po studiach rozpoczęła kolejny etap kształcenia na studiach doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Od 2001 roku pracowała na stanowisku asystenta w Zespole Fizykoterapii, Masażu i Belneoklimatologii na Wydziale Fizjoterapii AWF we Wrocławiu. Stopień naukowy doktora nauk o kulturze fizycznej uzyskała w 2004 roku i rozpoczęła pracę na stanowisku adiunkta. Równocześnie jest wykładowcą przedmiotu rehabilitacja na Międzywydziałowym Studium Muzykoterapii Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Prowadziła zajęcia na studiach podyplomowych Menedżer SPA z zakresu wybranych zagadnień z fizjoterapii w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na stanowisku fizjoterapeuty w Warsztatach Terapii Zajęciowej „Wspólnota” i Świetlicy Terapeutycznej „Alternatywa” dla osób dorosłych, upośledzonych umysłowo, oraz na stanowisku Kierownika Rehabilitacji w Przychodni „Optimed” we Wrocławiu. Przez kilka lat była także przedstawicielem firmy farmaceutycznej Solvay Pharma. W roku 2005 ukończyła studia podyplomowe „Zarządzanie w ochronie zdrowia" ze specjalnością "Zarządzanie jednostką opieki zdrowotnej” na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na Wydziale Gospodarki Narodowej. Współpracowała z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia w ramach programu „Przeciwdziałanie skutkom stresu zawodowego – zdrowie to radość, pogoda życia”. W latach 2006–2008 była kierownikiem Pracowni Krioterapii i kierownikiem Zespołu Agencyjnego Ubezpieczeń Zdrowotnych w Inter Polska. Przez wiele lat prowadziła prywatny gabinet fizykoterapii i masażu „Habilitas” we Wrocławiu.

Jej dorobek naukowo-badawczy obejmuje ponad 70 prac z zakresu fizjoterapii i kosmetologii. Współpracuje z Wydawnictwem Forum w ramach czasopisma „Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja”. Jest członkiem Rady Naukowej czasopisma „Kosmetologia Estetyczna”. Stworzyła założenia (plan i program studiów) do kierunku kosmetologii na Wydziale Fizjoterapii AWF we Wrocławiu i była pełnomocnikiem dziekana ds. kierunku kosmetologii. W latach 2011, 2012, 2013 i 2014 r. otrzymała Nagrodę Rektora AWF we Wrocławiu za działalność organizacyjną. Odbyła staż naukowy we Francji w Centrum Rehabilitacji i Reedukacji Funkcjonalnej w Kerpape. Była stypendystką Ministra Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki za swoje osiągnięcia w STN. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Fizykalnej i Balneoklimatologii oraz Polskiego Towarzystwa Krioterapii. W bieżącej kadencji pełni funkcję prodziekana ds. nauczania na Wydziale Fizjoterapii.

 

Do pełnienia funkcji prorektora ds. nauczania wybrany został dr hab. Ryszard Bartoszewicz, prof. nadzw.,  dotychczasowy doradca ds. organizacyjnych JM Rektora.

Urodzony 19 marca 1959 roku we Wrocławiu. W 1984 roku ukończył studia magisterskie na kierunku wychowania fizycznego w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W 1993 roku uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej, a w 2011 - doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej. Od 1984 zatrudniony jako asystent, następnie jako adiunkt, a obecnie jako profesor nadzwyczajny w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W latach 1996-1999 był kierownikiem Zakładu Dydaktyki Wychowania Fizycznego Specjalnego, w latach 1999-2005 kierownikiem Zespołu Wychowania Fizycznego Specjalnego w Katedrze Dydaktyki Wychowania Fizycznego, którą kieruje od 1 września 2014 roku. W latach 1994-1999 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Wychowania Fizycznego, a w latach 1999-2002 był pełnomocnikiem ds. finansów dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego. Od 1994 r. do chwili obecnej jest członkiem Rady Wydziału Wychowania Fizycznego. W latach 1999-2002 był członkiem Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i w latach 1997-1999 członkiem Sekcji Uczelni Wychowania Fizycznego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Przez trzy kolejne kadencje: 2002-2005, 2005-2008, 2008-2012, pełnił funkcję sekretarza rektora, a w bieżącej kadencji – od 2012 r. – jest doradcą rektora ds. organizacyjnych. Od 2007 r. do chwili obecnej jest dyrektorem Centrum Doskonalenia Kadr.

Autor ponad 80 publikacji, w tym ponad 70 naukowych. Laureat nagrody I stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Fundacji Prof. Romana Trześniowskiego dla Młodych Nauczycieli Akademickich i Pracowników Naukowo-Badawczych (1995). Laureat I nagrody w Ogólnopolskim Konkursie im. Prof. Bogdana Czabańskiego na Najlepszą Publikację Naukową w Zakresie Dydaktyki Wychowania Fizycznego (2006). Wielokrotnie wyróżniony nagrodami Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. Odznaczony Srebrną Odznaką Zasłużonego Działacza Ligi Obrony Kraju (1986), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1996), Medalem 60-lecia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (2006), Odznaką Zasłużonego dla Sportu na Dolnym Śląsku (2008).

 

Funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą obejmie prof. dr hab. Małgorzata Słowińska-Lisowska, w obecnej kadencji pełniąca funkcję prodziekana ds. badań naukowych na Wydziale Nauk o Sporcie.

Absolwentka XIV Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu oraz Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) Wydziału Technologii Żywności. Bezpośrednio po studiach podjęła pracę na Akademii Wychowania Fizycznego w Zakładzie Biochemii. W roku 1990 uzyskała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej. W latach 1991-1992 przebywała na stażu naukowym na Uniwersytecie Kentucky, Wydział Toksykologii, Lexington, USA oraz w Kampanii Immunodiagnostycznej, Serex, Inc., Maywood, USA. Odbyła też staż na Uniwersytecie Potchestroomse, na Wydziale Biokinetyki, Rekreacji i Sportu w Republice Południowej Afryki. Stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej uzyskała w 2004 roku, a tytuł profesora w 2011 roku. Obszarem jej zainteresowań naukowych są zagadnienia związane z endokrynologią wysiłku fizycznego, biochemicznymi aspektami aktywności fizycznej oraz dietetyką sportową.

Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji oraz dwóch podręczników akademickich. Wielokrotnie brała czynny udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych. Publikacje jej autorstwa zgodnie z bazą Web of Science były do tej pory 103 razy cytowane w piśmiennictwie światowym. Indeks Hirsha jej prac naukowych wynosi 6. Jest członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma Journal of Human Kinetics, posiadającego IF, członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, European College of Sport Science (ECSS) oraz International Society of Exercise and Immunology (ISEI).

W latach 2008-2012 pełniła funkcję prodziekana ds. nauki na Wydziale Wychowania Fizycznego. W obecnej kadencji pełni funkcję prodziekana ds. badań naukowych na Wydziale Nauk o Sporcie. Od 2013 roku jest kierownikiem Katedry Biologicznych Podstaw Sportu na Wydziale Nauk o Sporcie. Przez wiele lat współpracowała ze sportem wyczynowym, m.in. w takich dyscyplinach, jak: lekkoatletyka, judo, koszykówka, siatkówka oraz piłka nożna.

Interesuje się muzyką jazzową oraz turystyką górską.

 

Fotoreportaż z wyborów A. Nowaka

Film z wyborów rektora oraz prorektorów                           


Ostatnia aktualizacja: 23 lutego 2016 16:35:56