Wybrano dziekanów na kadencję 2016-2020


Autor: Anna Kiczko | Opublikowano: 29.02.2016 | Kategoria: Wybory 2016


W dniu dzisiejszym na trzech wydziałach Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wybrano dziekanów na kadencję 2016-2020, którzy pełnić będą te funkcje od 1 września br. 

 

Na Wydziale Wychowania Fizycznego na dziekana została ponownie wybrana prof. dr hab. Krystyna Zatoń.

Podobna sytuacja wystąpiła na Wydziale Nauk o Sporcie, gdzie urząd dziekana sprawować będzie od jesieni obecny dziekan – dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. nadzw.

Na Wydziale Fizjoterapii urząd dziekana obejmie jesienią dr hab. Krystyna Rożek-Piechura, prof. nadzw., kierownik Zakładu Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Chorobach Wewnętrznych.

 

Prof. dr hab. Krystyna Zatoń, dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego w obecnej kadencji

Po ukończeniu studiów w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu podjęła pracę na uczelni jako asystent w Zakładzie Sportów Wodnych i Zimowych w Instytucie Sportu. W 1979 roku uzyskała stopień naukowy doktora, a w 1997 doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej w zakresie teorii wychowania fizycznego i dydaktyki wychowania fizycznego, obejmując kierownictwo w Katedrze i Zakładzie Pływania. W 2009 roku otrzymała tytuł naukowy profesora nauk o kulturze fizycznej i została dyrektorem Instytutu Turystyki i Rekreacji. W latach 2002-2005 pełniła funkcję prorektora ds. nauczania, będąc również członkiem Kolegium Prorektorów ds. Nauczania Wyższych Uczelni Wrocławia i Opola, Wydziałowej Komisji Nauki przy AWF Wrocław, Senackiej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych, przewodniczącą Senackiej Komisji ds. Nauczania. W latach 1999-2002 była członkiem sekcji wychowania fizycznego przy radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego. W kadencji 2008-2012 była przewodniczącą Senackiej Komisji Dydaktycznej. Gówne kierunki jej działalności naukowej to: nauczanie oraz uczenie się czynności motorycznych, komunikacja dydaktyczna, rola słowa w nauczaniu czynności motorycznych; specjalności naukowe: teoria, metodyka oraz dydaktyka wychowania fizycznego. Jest autorką 151 publikacji naukowych, w tym 13 książek. Wypromowała 11 doktorów. Za pracę naukową i dydaktyczną była wielokrotnie wyróżniana nagrodami ministerialnymi i rektorskimi. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem za Zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego, medalem „Zasłużony dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, srebrną odznaką „Za zasługi dla sportu”. Jest członkiem Międzynarodowych Towarzystw Naukowych ICHPER.SD, Sport Vision, oraz członkiem i współzałożycielem Sport Kinetics, a także prezesem wrocławskiego oddziału PTNKF. Jest organizatorem cyklicznych konferencji naukowych, w tym prestiżowego międzynarodowego sympozjum „Pływanie i nauka”, należącego do nielicznych spotkań naukowców i praktyków. Posiada uprawnienia trenera pływania, instruktora narciarstwa zjazdowego oraz specjalizację z rekreacji. Czynnie uprawia pływanie, narciarstwo, jazdę na rowerze. Interesuje się literaturą piękną oraz recytacją poezji.

 

Dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. nadzw., dziekan Wydziału Nauk o Sporcie w obecnej kadencji

Urodził się 29 lipca 1960 r. w Strzelinie, gdzie ukończył liceum ogólnokształcące o profilu biologiczno-chemicznym. We Wrocławiu podjął studia na Akademii Wychowania Fizycznego, które ukończył w 1983 r., zdobywając uprawnienia instruktorskie z boksu, pływania, podnoszenia ciężarów. Przez rok pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej nr 74 we Wrocławiu. W 1984 r. podjął pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Sportów Walki. W 1986 r. ukończył Podyplomowe Studia Religioznawczo-Etyczne na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 1990 r. uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej, a w 2009 stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej. W tym samym roku został zatrudniony na stanowisku profesora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w Katedrze Dydaktyki Sportu. W 2010 został nominowany na stanowisko dyrektora Instytutu Sportu na Wydziale Wychowania Fizycznego. Jest autorem 66 prac oryginalnych, dwóch książek oraz 35 komunikatów zjazdowych. Obszar jego zainteresowań naukowych związany jest z optymalizacją kształtowania siły w procesie ontogenezy z uwzględnieniem aspektów koordynacyjnych, (m.in. różnicowania kinestetycznego) i ich powiązania z kształtowaniem sprawności sensomotorycznej. Posiada uprawnienia trenera I klasy w kulturystyce oraz w boksie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów: teoria i metodyka dyscypliny kierunkowej z kulturystyki, specjalizacja instruktorska z kulturystyki, z boksu, z ćwiczeń siłowych „fitness”, zajęcia do wyboru z ćwiczeń siłowych, z boksu, prowadzi również obozy w ramach turystyki klasyfikowanej oraz jest promotorem prac licencjackich i magisterskich. Od 2002 r. jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Motoryki Sportowej (International Association of Sport Kinetics) oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej. Od 2005 roku do chwili obecnej pełni funkcję konsultanta ds. kultury fizycznej w ogólnopolskim miesięczniku „Men’s  Health”.

 

Dr hab. Krystyna Rożek-Piechura, prof. nadzw. od 1 września br. dziekan Wydziału Fizjoterapii

Studia ukończyła w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, uzyskując w 1988 r. dyplom magistra wychowania fizycznego ze specjalnością rekreacji ruchowej oraz w 1990 r. dyplom magistra rehabilitacji ruchowej. W 1994 r. Rada Wydziału Wychowania Fizycznego naszej Akademii nadała jej stopień naukowy doktora, a w 2007 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej. W 2012 roku zdała państwowy egzamin specjalizacyjny z fizjoterapii, uzyskując tytuł specjalisty.

W Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jest zatrudniona od 1990 r., od 2007 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Medycynie Zachowawczej i Zabiegowej, pełniąc funkcję kierownika Zakładu Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Chorobach Wewnętrznych. Dodatkowo pracowała w latach 1995-2009 w Państwowym Szpitalu Klinicznym Nr 5 we Wrocławiu na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Alergologii, gdzie równocześnie prowadziła zajęcia ze studentami z przedmiotu „fizjoterapia w pulmunologii”.

Była pełnomocnikiem dziekana Wydziału Fizjoterapii: w latach 1998-2002 ds. współpracy z zagranicą i w latach 2002-2005 ds. finansowych. Była członkiem komisji wydziałowych i senackich. Od 2010 r. pełni funkcję redaktora naczelnego i dyrektora Wydawnictwa AWF we Wrocławiu. W 2012 r. została powołana do Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia Wydziału Fizjoterapii, której jest przewodniczącą od 2014 roku. W latach 2010-2013 była członkiem Zarządu Głównego Sekcji Rehabilitacji i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W latach 2012-2015 była członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a od 2012 roku jest członkiem Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół problemów rehabilitacji kardiologicznej i pulmunologicznej, treningu mięśni wdechowych ludzi chorych oraz sportowców, oceny wpływu czynników endo- i egzogennych na stan funkcjonalny układu oddechowego, krążenia i sprawności fizycznej oraz jakości życia osób w różnym wieku. Jest autorem i współautorem 86 pełnotekstowych prac naukowych o łącznej wartości 564 punkty, w tym 19 w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej, których łączny IF=19. Według bazy Web of Science jej prace były cytowane 44 razy (bez autocytowań), a indeks h wynosi 4. Brała czynny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, prezentując na nich 60 prac. Jest autorem dwóch i współautorem także dwóch monografii. Była promotorem czterech doktorów oraz 150 magistrów. Odbyła pobyty studyjne oraz staże naukowe w University of Köln (Deutsche Sporthochschule Köln) 22-29.05.2003, UT Health Science Center, School of Health Professions at San Antonio, Texas, Unites States 26.10.- 5.11.2012, University of Texas Health Science Center in San Antonio 29.08.- 14.09.2013. W latach 2014-2015 była kierownikiem projektu badawczego NCN „Wpływ II etapu rehabilitacji kardiologicznej na funkcje kończyn dolnych u pacjentów po operacjach pomostowania tętnic wieńcowych” (2013/09/N/NZ7/03650). Obecnie kieruje projektem badawczym „Trening mięśni wdechowych jako ważny element w procesie szkolenia lekkoatletów uprawiających biegi na średnich i długich dystansach”, finansowanym przez MNiSW (2015/ N RSA405454 czas realizacji 2015-2017). W latach 2009-2011 była wykonawcą w projekcie NCN „Ocena dynamiki zmian w aspekcie stanu biologicznego i różnego poziomu sprawności fizycznej osób starszych (N N404075337), a obecnie jest wykonawcą projektu badawczego MNiSW „Wybrane aspekty zdrowia studentów w świetle ich aktywności fizycznej i wytrzymałości krążeniowo-oddechowej. E-Platforma Studentfit jako narzędzie edukacji zdrowotnej studentów (2015/N RSA405459).

 

Skład Kolegium Elektorów Wydziału Wychowania Fizycznego

Skład Kolegium Elektorów Wydziału Nauk o Sporcie

Skład Kolegium Elektorów Wydziału Fizjoterapii

 


Ostatnia aktualizacja: 2 marca 2016 06:26:47